Valentin Tanase: Regina Maria, “Cea mai frumoasă regină a Europei” | 145 de ani de la nașterea sa [galerie FOTO]

0
275

Valen­tin Tana­se: Regi­na Maria, “cea mai fru­moa­să regi­nă a Euro­pei” | 145 de ani de la naș­te­rea sa.

”La 29 octom­brie 1875, acum 145 de ani, se năș­tea la Eas­twe­ll Park — Marea Bri­ta­nie, Maria Ale­xan­dra Vic­to­ria, prin­ci­pe­sa de Edin­bu­r­gh, prin­ci­pe­sa de Saxa-Cobu­rg-Gotha, duce­sa de Saxo­nia, prin­ci­pe­sa a Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii si Irlan­dei, cea căre­ia îi era dat să devi­nă Regi­na Româ­ni­ei Mari și a tutu­ror româ­ni­lor. Pe jumă­ta­te englez­oai­că, pe jumă­ta­te rusoai­că, înru­di­tă cu toa­te mari­le dinas­tii rega­le si impe­ri­a­le ale epo­cii, Prin­ci­pe­sa și apoi Regi­na Maria a deve­nit mai român­că decât toa­te con­tem­po­ra­ne­le sale român­ce.

A fost “cea mai fru­moa­să regi­nă a Euro­pei”, “soa­cra Bal­ca­ni­lor”, după căsă­to­ria fii­ce­lor sale cu regii Gre­ci­ei și Iugo­sla­vi­ei, “mama răni­ți­lor” și “mama Regi­na”, în tim­pul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al. A mar­cat, prin fas­ci­nan­ta și impre­sio­nan­ta sa per­so­na­li­ta­te, nu doar des­ti­nul Roma­niei, ci si intrea­ga epo­ca pos­tbe­li­că. Ea a fost sufle­tul tare si neîn­ge­nun­chiat, care a ști­ut să insu­fle incre­de­re si spe­ran­ță, in cli­pe­le cri­ti­ce ale Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al, ea s‑a lup­tat din răs­pu­teri, la masa tra­ta­ti­ve­lor de pace, cu Mari­le Puteri înving­ă­toa­re, pen­tru soar­ta țării noas­tre și, atunci când diplo­ma­ția româ­nă eșu­a­se, ea a fost vocea și voin­ța nein­frân­tă a unui întreg neam.

Noi, cei de astăzi, am înce­put, dar încă nu am ajuns să o pre­țu­im și să o apre­ci­em la ade­vă­ra­ta ei valoa­re și însem­nă­ta­te. Ar meri­ta câte o sta­tu­ie în fie­ca­re din­tre mari­le ora­șe ale țării. Acum are doar una sin­gu­ră, la Ora­dea. Am sim­țit întot­dea­u­na o anu­mi­tă vene­ra­ție, în cele câte­va lucrări pe care i le-am dedi­cat”.

Nu putem să nu vibrăm la emo­țio­nan­te­le cuvin­te din tes­ta­men­tul Marii Regi­ne:

Te bine­cu­vân­tez, iubi­tă Româ­nie, patria bucu­ri­ei și dure­rii mele, fru­moa­să Țară care ai tră­it în ini­ma mea, minu­na­tă Țară pe care am văzut‑o îndo­ită, al cărei vis de vea­curi, l‑am visat și eu și mi‑a fost îngă­du­it să îl văd împli­nit. Dacă toa­te cele fru­moa­se vă vor amin­ti de mine, voi fi pe deplin răs­plăti­tă pen­tru dra­gos­tea ce v‑am purtat‑o, căci pen­tru mine fru­mo­sul a fost un crez!”

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 29.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply