Umor englezesc de bună calitate, sâmbătă seara, la Teatrul de Stat din Constanța

0
248

Umor englezesc de bună calitate, sâmbătă seara, la Teatrul de Stat din Constanța!

Sâm­bă­tă, 31 octom­brie, de la ora 19:00, Tea­trul de Stat Con­stan­ța pre­zin­tă un spec­ta­col a cărui pre­mie­ră a des­chis sta­giu­nea tre­cu­tă: Memo­ria apei de She­la­gh Ste­phen­son, în tra­du­ce­rea și regia lui Vla­di­mir Anton, cu o dis­tri­bu­ție din care fac par­te Dana Dumi­tres­cu, Liviu Mano­la­che, Ali­na Man­țu, Geor­gi­a­na Rusu, Lau­ra Ior­dan-Adri­an și Andu Axen­te.

Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de Maria Miu, iar ligh­ting design-ul, de Lucian Moga.

Este o tra­gi­co­me­die în care trei surori se întâl­nesc, după mulți ani în care nu s‑au văzut, cu oca­zia tris­tă a înmor­mân­tă­rii mamei lor, reme­morând întâm­plări din copi­lă­rie, reîn­vi­ind riva­li­tăți și cer­turi vechi, ceea ce dă naș­te­re unor sce­ne de un umor savu­ros.

Fie­ca­re din­tre surori se află în câte o rela­ție și fie­ca­re rela­ție este într-un moment de cri­ză. Con­flic­te­le sunt ali­men­ta­te de alco­ol și mari­ju­a­na, ast­fel ieșind la ive­a­lă frus­trări și ade­vă­ruri pe jumă­ta­te con­ști­en­ti­za­te sau blo­ca­te cu bună-ști­in­ță.

************

Vă asi­gu­răm că în Tea­trul de Stat Con­stan­ța sunt apli­ca­te toa­te măsu­ri­le de pro­tec­ție, con­form OMC 3142/31.08.2020 pri­vind măsu­ri­le pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu noul coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 și pen­tru asi­gu­ra­rea des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor în con­di­ții de sigu­ran­ță sani­ta­ră în dome­ni­ul cul­tu­rii.

Este efec­tu­a­tă nebu­li­za­rea tutu­ror spa­ți­i­lor, iar acce­sul este per­mis în urma tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic și dez­in­fec­tă­rii mâi­ni­lor, fiind păs­tra­tă dis­tan­ța­rea, atât în tim­pul acce­su­lui și ieși­rii, cât și în tim­pul spec­ta­co­le­lor.

Bile­te­le la spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța — Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11

Vă mul­țu­mim pen­tru că ne sun­teți mereu ală­tu­ri și vă aștep­tăm cu drag la tea­tru!
www.teatruldestatconstanta.ro
www.facebook.com/teatruldestatconstanta
https://www.instagram.com/teatruldestatconstanta

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply