Teatrul „L.S. Bulandra” București susține premiera spectacolului „ANTIGONA” la Teatrul de Stat Constanţa

0
204

În con­tex­tul înmul­ți­rii cazu­ri­lor de Covid 19 în capi­ta­lă, care a dus la închi­de­rea insti­tu­ți­i­lor de spec­ta­co­le, Tea­trul de Stat Con­stan­ța ofe­ră sce­na sa pen­tru PREMIERA spec­ta­co­lu­lui „Anti­go­na” de Sofo­cle, pro­duc­ție a Tea­tru­lui „Lucia Stur­d­za Bulan­dra” din Bucu­rești.

Așa­dar, sâm­bă­tă, 24 octom­brie, de la ora 19:00 și dumi­ni­că, 25 octom­brie, de la ora 17:00, spec­ta­to­rii din Con­stan­ța vor putea asis­ta la pri­me­le repre­zen­ta­ții live ale spec­ta­co­lu­lui „Anti­go­na”, în regia lui Sta­this Litva­thi­nos, regi­zor grec for­mat la Aca­de­mia Rusă de Artă Tea­tra­lă din Mosco­va, și care a cola­bo­rat de‑a lun­gul tim­pu­lui cu cele mai impor­tan­te tea­tre din Gre­cia. Pre­mie­ra onli­ne a avut loc pe 1 octom­brie a.c.

Anti­go­na” este rezul­ta­tul unui mas­ter­cla­ss sus­ți­nut de Liva­thi­nos cu actori ai Tea­tru­lui Bulan­dra, cei selec­tați pen­tru dis­tri­bu­ția aces­tui spec­ta­col fiind Ale­xan­dra Faso­lă (Anti­go­na), Anca Androne/ Sil­va­na Negru­țiu (Isme­na), Cor­nel Scrip­ca­ru (Cre­on), Andre­ea Bibiri (Tire­si­as), Con­stan­tin Dogi­o­iu / Alin Sta­te (Hemon), Ana Ioa­na Maca­ria (Euri­di­ce), Adri­an Cio­ba­nu (Paz­ni­cul), Lucian Ifrim (Mesa­ge­rul 1) și Maria Vero­ni­ca Vâr­lan (Mesa­ge­rul 2).

Sce­no­gra­fia a fost cre­a­tă de Maria Miu și Nina Bru­mu­și­lă, iar Daniel Jin­ga a com­pus muzi­ca spec­ta­co­lu­lui.

Din feri­ci­re, la Con­stan­ța se poa­te încă juca tea­tru și spe­răm să o mai putem face și de acum îna­in­te, dacă regu­li­le de pre­ve­ni­re a trans­mi­te­rii viru­su­lui vor fi res­pec­ta­te strict de con­stăn­țeni, iar con­ta­mi­na­rea va fi limi­ta­tă. Asi­gu­răm spec­ta­to­rii că în Tea­trul de Stat Con­stan­ța sunt apli­ca­te toa­te măsu­ri­le de pro­tec­ție – nebu­li­za­rea spa­ți­i­lor și dis­tan­ța­rea atât în tim­pul acce­su­lui și ieși­rii, cât și în tim­pul repre­zen­ta­ți­i­lor – așa­dar vizio­na­rea spec­ta­co­le­lor nu impli­că ris­curi. 

Nu este pri­ma dată când Tea­trul de Stat Con­stan­ța întin­de o mână de aju­tor cole­gi­lor artiști din capi­ta­lă: în pri­mă­va­ra anu­lui 2016, după ce Tea­trul Not­ta­ra a rămas fără sediu, imo­bi­lul de pe bule­var­dul Maghe­ru fiind înscris pe lis­ta clă­di­ri­lor cu risc seis­mic ridi­cat, insti­tu­ția tea­tra­lă con­stăn­țea­nă de ase­me­nea a pus la dis­po­zi­ție sce­na sa pen­tru repre­zen­ta­ții ale spec­ta­co­le­lor Tea­tru­lui Not­ta­ra.

Bile­te­le la spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, Bule­var­dul Fer­di­nand, Nr. 11.

Vă mul­țu­mim că ne sun­teți mereu ală­tu­ri și vă aștep­tăm cu drag la tea­tru!
www.teatruldestatconstanta.ro
www.facebook.com/teatruldestatconstanta
https://www.instagram.com/teatruldestatconstanta


Man­ga­lia News, 23.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply