Târgul de produse agro-alimentare ”Zilele Toamnei”, din Mangalia, ÎNCHIS, de joi dimineață. Se anulează toate evenimentele culturale, până la noi dispoziții

0
840

”Ca urma­re a adre­sei nr. 2430945/07.10.2020, pri­mi­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia, din par­tea Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi al jude­țu­lui Con­stan­ța, înce­pând cu dimi­nea­ța zilei de 8 octom­brie, am fost nevo­iți să închi­dem târ­gul de pro­du­se agro-ali­men­ta­re, orga­ni­zat în Por­tul turis­tic Man­ga­lia, sub denu­mi­rea “Zile­le Toam­nei”. Potri­vit docu­men­te­lor ofi­ci­a­le, aceas­tă deci­zie a fost lua­tă, în cur­sul zilei de ieri, pen­tru limi­ta­rea creș­te­rii numă­ru­lui de infec­tări cu COVID19, în ora­șul nos­tru. În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vă voi ține la curent cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea târ­gu­lui (obo­ru­lui) de la sfâr­șit de săp­tămâ­nă. Mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re!”. (Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pe pagi­na sa de Fb).


Man­ga­lia News, 08.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply