Târg de toamnă, în Portul Turistic Mangalia, în perioada 7–11 octombrie

0
681

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 7–11 octom­brie, o nouă edi­ție a târ­gu­lui recol­te­lor de sezon, inti­tu­lat “Zile­le Toam­nei”. Ca și în anii pre­ce­denți, eve­ni­men­tul se va des­fa­șu­ra în Por­tul Turis­tic, aco­lo, unde, comer­ci­an­ții își vor expu­ne pro­du­se­le agroa­li­men­ta­re, în fie­ca­re zi, înce­pând cu ora 10:00.

Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei și ai loca­li­tă­ți­lor înve­ci­na­te vor avea posi­bi­li­ta­tea să achi­zi­ţio­ne­ze pre­pa­ra­te tra­di­ţio­na­le din car­ne, lap­te, brân­ze­turi, fruc­te, legu­me, dar şi dul­ciuri tra­di­ţio­na­le, pre­cum şi pro­du­se natu­ris­te. De ase­me­nea, la Târ­gul de toam­nă, se vor afla și comer­ci­anți cu pro­du­se viticole.

Cu ace­eași oca­zie, în toa­te cele cinci zile de târg, vor avea loc spec­ta­co­le fol­clori­ce, de la ore­le 16:00. Atmosfe­ra va fi între­ți­nu­tă de artiști locali și ansam­buri fol­clori­ce națio­na­le, cu muzi­că popu­la­ră și de petrecere.

MN — Later edit: Ca urma­re a adre­sei nr. 2430945/07.10.2020, pri­mi­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia, din par­tea Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi al jude­țu­lui Con­stan­ța, înce­pând cu dimi­nea­ța zilei de 8 octom­brie, am fost nevo­iți să închi­dem târ­gul de pro­du­se agro-ali­men­ta­re, orga­ni­zat în Por­tul turis­tic Man­ga­lia, sub denu­mi­rea “Zile­le Toam­nei”. Potri­vit docu­men­te­lor ofi­ci­a­le, aceas­tă deci­zie a fost lua­tă, în cur­sul zilei de ieri, pen­tru limi­ta­rea creș­te­rii numă­ru­lui de infec­tări cu COVID19, în ora­șul nos­tru. În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, vă voi ține la curent cu pri­vi­re la orga­ni­za­rea târ­gu­lui (obo­ru­lui) de la sfâr­șit de săp­tămâ­nă. Mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re! (Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pe pagi­na sa de Fb).


Man­ga­lia News, 05.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply