Spitalul Mangalia, dotat cu aparatură și echipamente medicale, finanțate din fonduri UE

0
298

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia urmea­ză să sem­ne­ze con­trac­tul de finan­ța­re euro­pea­nă pen­tru dota­rea uni­tă­ții medi­ca­le cu apa­ra­tu­ră și mate­ri­a­le sani­ta­re des­ti­na­te tra­tă­rii pacien­ți­lor dia­gnos­ti­cați cu COVID-19. Pro­iec­tul are o valoa­re de 24 de mili­oa­ne de lei și a fost depus la Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, încă de la debu­tul pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ții spi­ta­lu­lui de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re COVID-19.

În cadrul pro­iec­tu­lui sunt inclu­se apa­ra­tu­ra și echi­pa­men­te­le medi­ca­le indis­pen­sa­bi­le tra­tă­rii pacien­ți­lor infec­tați cu SARS-CoV‑2. Tot prin acest pro­iect, se va asi­gu­ra achi­zi­ția con­su­ma­bi­le­lor și a mate­ri­a­le­lor dez­in­fec­tan­te folo­si­te în uni­ta­tea medi­ca­lă. Ast­fel, înce­pând cu 1 noiem­brie a.c, uni­ta­tea sani­ta­ră va tra­ta și cazu­ri­le gra­ve COVID-19, care vor avea nevo­ie de îngri­ji­re de spe­cia­li­ta­te în ATI.

Sec­ția de Tera­pie Inten­si­vă din Man­ga­lia dis­pu­ne de 10 paturi, 7 din­tre aces­tea, com­plet uti­la­te, fiind alo­ca­te pacien­ți­lor COVID. În pre­zent, Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia are un număr de 107 paturi rezer­va­te pacien­ți­lor COVID-19, care bene­fi­ci­a­ză de tra­ta­ment spe­ci­fic aces­tei afec­țiuni.

Cei­lalți pacienți din oraș și loca­li­tă­ți­le limi­tro­fe, care se înca­drea­ză în cazu­is­ti­ca non-COVID, pot ape­la, în con­ti­nu­a­re, la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le ale medi­ci­lor din Man­ga­lia. Spa­ți­i­le medi­ca­le au fost reor­ga­ni­za­te, în Pavi­li­o­nul A func­ționând cele­lal­te sec­ții deja exis­ten­te și cabi­ne­te­le din ambu­la­to­riu.

”După ce a fost decla­rat spi­tal suport COVID, în luna iulie a aces­tui an, la nive­lul uni­tă­ții noas­tre sani­ta­re, au avut loc o serie de trans­for­mări. Acti­vi­ta­tea medi­ca­lă se des­fă­șoa­ră în con­di­ții bune, în actu­a­lul con­text epi­de­mi­o­lo­gic, cadre­le noas­tre medi­ca­le s‑au adap­tat situ­a­ți­ei și sunt în legă­tu­ră per­ma­nen­tă cu medi­cii infec­ți­o­niști din Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se Con­stan­ța, pen­tru a asi­gu­ra pacien­ți­lor tra­ta­men­tul cores­pun­ză­tor. Acest pro­iect cu finan­ța­re UE com­ple­tea­ză gama de ser­vi­cii medi­ca­le pe care le ofe­rim pacien­ți­lor și am dorit să ne asi­gu­răm că avem tot ce ne tre­bu­ie pen­tru a lup­ta cu acest virus”, au decla­rat repre­zen­tanți din con­du­ce­rea uni­tă­ții sani­ta­re din sudul lito­ra­lu­lui.


Man­ga­lia News, 21.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply