Sondaj de opinie pentru românii din diaspora, realizat de o echipă de cercetători de la ASE București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

0
209

CHESTIONAR

Bună ziua!

O echi­pă de cer­ce­tă­tori de la ASE Bucu­rești (prof. dr. Moni­ca Roman) și Uni­ver­si­ta­tea Ale­xan­dru Ioan Cuza din Iași (cer­ce­tă­tor dr. Aure­li­an Plo­pea­nu) rea­li­zea­ză în aces­te zile un son­daj de opi­nie adre­sat româ­ni­lor care locu­iesc în stră­i­nă­ta­te.

Date­le pe care ni le veți oferi prin răs­pun­su­ri­le dum­ne­a­voas­tră la acest ches­tio­nar sunt folo­si­te în scop exclu­siv aca­de­mic, con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re. Atât ches­tio­na­rul, cât și date­le dum­ne­a­voas­tră, vor fi ges­tio­na­te doar de către noi. Date­le sunt sto­ca­te pe ser­ver, într‑o bază de date, iar acce­sul se poa­te face doar de către noi în baza unei paro­le inac­ce­si­bi­le altor per­soa­ne.

Com­ple­ta­rea ches­tio­na­ru­lui se face onli­ne, durea­ză cir­ca 7–8 minu­te, iar răs­pun­su­ri­le ofe­ri­te vor rămâ­ne con­fi­den­ți­a­le și ano­ni­me. Con­ti­nu­a­rea com­ple­tă­rii ches­tio­na­ru­lui repre­zin­tă acor­dul dum­ne­a­voas­tră con­sim­țit și infor­mat.

Avem marea rugă­min­te să îl com­ple­tați și să îl dis­tri­bu­iți și altor români pe care îi cunoaș­teți din stră­i­nă­ta­te.

În cazul în care vă inte­re­sea­ză rezul­ta­te­le aces­tui son­daj, vi le putem oferi la fina­li­za­rea sa.

Opi­nia dum­ne­a­voas­tră este foar­te impor­tan­tă pen­tru stu­di­ul pe care îl vom între­prin­de, de ace­ea, cu cât mai mul­te răs­pun­suri com­ple­te, cu atât mai bine!

Son­da­jul nos­tru se va inche­ia pe 10 octom­brie 2020.

Apli­cați aici: https://bit.ly/3cQIYj5

Vă mul­țu­mim pen­tru tim­pul acor­dat!

Cu sti­mă,

Auto­rii.


Man­ga­lia News, par­te­ner media AJRP. 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply