Situație actualizată la nivelul județului Constanța, privind noul coronavirus: Persoane infectate | persoane internate | persoane aflate în carantină la domiciliu | cazuri confirmate | paturi ocupate pentru tratarea bolnavilor COVID-19 | nr. de teste RT-PCR | sancțiuni contravenționale

0
361

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 276 din 27.10.2020:

Situ­a­ție actu­a­li­za­tă la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, pri­vind noul coronavirus.

De la debu­tul pan­de­mi­ei cu noul coro­na­vi­rus, la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța au fost con­fir­ma­te 5.162 de per­soa­ne infec­ta­te cu SARS-CoV‑2. Până în pre­zent, 124 de per­soa­ne au dece­dat, din rân­dul celor pozitivate.

În acest moment, sunt 480 de per­soa­ne inter­na­te, din­tre care 433 din jude­țul Con­stan­ța și 47 din alte jude­țe. Facem men­țiu­nea că per­soa­ne­le din alte jude­țe, dar inter­na­te în Con­stan­ța, sunt rapor­ta­te în situ­a­ți­i­le din jude­țe­le de proveniență.

De ase­me­nea, la nive­lul jude­țu­lui sunt 1.915 per­soa­ne afla­te în caran­ti­nă la domi­ci­liu. În aceas­tă cate­go­rie sunt inclu­se per­soa­ne care s‑au întors recent din zone cu risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat, res­pec­tiv per­soa­ne care sunt con­si­de­ra­te con­tacți direcți ai celor con­fir­mați cu viru­sul SARS-CoV‑2.

Tot­o­da­tă, un număr total de 469 de per­soa­ne sunt izo­la­te la domi­ci­liu. Aces­tea repre­zin­tă numă­rul de per­soa­ne con­fir­ma­te cu noul coro­na­vi­rus, dar care au fost externate.

Con­form date­lor fur­ni­za­te de DSP Con­stan­ța, la nive­lul jude­țu­lui au fost con­fir­ma­te, de la înce­pu­tul anu­lui șco­lar, 85 de cadre didac­ti­ce, 135 de elevi, 47 de stu­denți și 28 de anga­jați din uni­tă­ți­le de învă­țământ (per­so­nal auxiliar).

În urma cen­tra­li­ză­rii date­lor din toa­te spi­ta­le­le și cli­ni­ci­le din jude­țul Con­stan­ța, de la înce­pu­tul pan­de­mi­ei și până în acest moment au fost con­fir­ma­te 368 de cazuri de infec­ta­re în rân­dul per­so­na­lu­lui: medici (93), asis­tenți medi­cali (148) și per­so­nal auxi­li­ar (127).

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța au fost inclu­se 607 paturi pen­tru tra­ta­rea bol­na­vi­lor COVID-19. Aces­tea sunt dis­tri­bu­i­te ast­fel: Spi­ta­lul Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se (120 – 127 ocu­pa­te, capa­ci­ta­te supli­men­ta­tă), Spi­ta­lul de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie (100 – 89 ocu­pa­te), Spi­ta­lul Muni­ci­pal Med­gi­dia (150 – 104 ocu­pa­te), Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia (107 – 107 ocu­pa­te), Spi­ta­lul Mili­tar – Sis­tem Modu­lar (56 – 40 ocu­pa­te) și Sec­ția Exte­ri­oa­ră Agi­gea (74 – 13 ocupate).

În urma coro­bo­ră­rii date­lor din DSP Con­stan­ța, uni­tă­ți­le medi­ca­le publi­ce și cele pri­va­te, în ulti­me­le 24 de ore, în jude­țul Con­stan­ța au fost rea­li­za­te 1.135 de tes­te RT-PCR.

For­țe­le cu atri­bu­ții în dome­ni­ul ordi­nii și sigu­ran­ței publi­ce con­ti­nuă să acțio­ne­ze, în con­tex­tul pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii răs­pân­di­rii COVID-19 pe teri­to­ri­ul României.

În ulti­me­le 24 de ore, au fost apli­ca­te, de către poli­țiș­tii din cadrul IPJ Con­stan­ța, jan­dar­mii din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, res­pec­tiv G.J.M. „Tomis” Con­stan­ța și poli­țiș­tii locali, un număr total de 122 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le (în cuan­tum de 22.000 de lei), din­tre care 120 pen­tru neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor pre­vă­zu­te în Legea 55/2020, în valoa­re de 20.500 de lei.

De ase­me­nea, în ulti­me­le 24 de ore, for­țe­le abi­li­ta­te de con­trol au veri­fi­cat 128 de soci­e­tăți comer­ci­a­le și PFA.

În cur­sul zilei de ieri, 26 octom­brie a.c., 700 de for­țe de ordi­ne (I.P.J. Con­stan­ța, I.J.J. Con­stan­ța, G.J.M. „Tomis” Con­stan­ța, Poli­ția Loca­lă Con­stan­ța și Gar­da de Coas­tă) au des­fă­șu­rat misiuni spe­ci­fi­ce în jude­țul Con­stan­ța. În cadrul aces­to­ra, au fost veri­fi­ca­te 1.378 de per­soa­ne, cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea măsu­ri­lor recomandate.

NOTĂ: Facem pre­ci­zarea că date­le sunt actu­a­li­za­te în mod con­stant, iar infor­ma­ți­i­le cu pri­vi­re la situ­a­ția COVID-19 la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța sunt în con­ti­nuă dinamică.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Constanța.


Man­ga­lia News, 28.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply