Simona Anghel: Au devenit sindicatele din învățământ portavocea ministrului Educației?

0
226

Simona Anghel: Au devenit sindicatele din învățământ portavocea ministrului Educației?

La înce­pu­tul aces­tei săp­tămâni, Moni­ca Cris­ti­na Ani­sie, minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, a avut o întâl­ni­re de lucru cu Mari­us Ovi­diu Nis­tor, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor din Edu­ca­ție „Spi­ru Haret” și cu Simion Hăn­ces­cu, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ.

La afla­rea subiec­te­lor puse în dis­cu­ție, mulți coti­zanți s‑au între­bat ale cui inte­re­se le repre­zin­tă acești lideri sin­di­cali, întru­cât lor li s‑a părut că au dat‑o la pace cu minis­tra, ba mai mult…

Tre­bu­ia să vedem negru pe alb că sin­di­ca­te­le nu abor­dea­ză nicio pro­ble­mă cu ade­vă­rat seri­oa­să pen­tru pro­fe­sori. Dure­ros!” este comen­ta­ri­ul unui pro­fe­sor dez­a­mă­git de modul cum au tra­tat lide­rii sin­di­cali întâl­ni­rea cu minis­trul.

Nu mai bine ieșim toți din sin­di­cat? Ce mi‑a dat mie sin­di­ca­tul sau minis­te­rul ca să pot des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea on line? Doar niș­te coduri să intru pe plat­for­mă”, sună îndem­nul altui nemul­țu­mit.

Ce-mi pla­ce mie când sin­di­ca­te­le devin por­ta­vo­cea minis­tre­sei. Niș­te bufoni care în loc să ape­re drep­tu­ri­le celor care le umplu buzu­na­re­le cu bani grei, devin instru­ment de repre­siu­ne. Adi­că șeful sin­di­ca­list nu a venit nici­o­da­tă să mă între­be ce pro­ble­me am, dar vine să mă inspec­te­ze cum îmi țin acti­vi­tă­ți­le onli­ne”, comen­tea­ză un alt pro­fe­sor.

Indig­na­rea mem­bri­lor de sin­di­cat a ple­cat de la fap­tul că repre­zen­tan­ții sin­di­ca­te­lor și-au asu­mat ca, împre­u­nă cu inspec­to­ra­te­le șco­la­re și con­du­ce­ri­le uni­tă­ți­lor de învă­țământ, să moni­to­ri­ze­ze des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce, atât în sis­tem onli­ne, cât și față‑n față.

Dar iată ce alte deci­zii s‑au mai luat la întâl­ni­rea de la care coti­zan­ții aveau alte aștep­tări:

  • anga­ja­men­tul celor două fede­ra­ții repre­zen­ta­ti­ve din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar de a sus­ți­ne demer­su­ri­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, ast­fel încât toa­te cadre­le didac­ti­ce să uti­li­ze­ze cu încre­de­re teh­no­lo­gia în acti­vi­tă­ți­le de pre­da­re-învă­ța­re-eva­lu­a­re în sis­tem onli­ne;
  • rea­li­za­rea unei decla­ra­ții-anga­ja­ment ce urmea­ză a fi asu­ma­tă de cadre didac­ti­ce, elevi și părinți, decla­ra­ție care va veni în com­ple­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Meto­do­lo­gi­ei-cadru pri­vind des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce prin inter­me­di­ul teh­no­lo­gi­ei și al inter­ne­tu­lui, pre­cum și pen­tru pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal. Prin aceas­tă decla­ra­ție este viza­tă pro­te­ja­rea drep­tu­lui la ima­gi­ne atât pen­tru cadre­le didac­ti­ce, cât și pen­tru elevi;
  • simplificarea/eliminarea unor stan­dar­de ARACIP și pro­mo­va­rea lor prin hotă­râre de guvern;
  • con­ti­nu­a­rea pro­ce­su­lui de debi­ro­cra­ti­za­re a acti­vi­tă­ții cadre­lor didac­ti­ce;
  • acor­da­rea posi­bi­li­tă­ții cadre­lor didac­ti­ce de a oferi fee­d­ba­ck, sub for­ma unui ches­tio­nar, pen­tru acti­vi­ta­tea des­fă­șu­ra­tă de către con­du­ce­rea uni­tă­ții de învă­țământ, pen­tru acti­vi­ta­tea des­fă­șu­ra­tă la nive­lul inspec­to­ra­tu­lui șco­lar și pen­tru acti­vi­ta­tea ele­vi­lor;
  • ela­bo­ra­rea de către Cen­trul Națio­nal de Poli­tici și Eva­lu­a­re în Edu­ca­ție a ches­tio­na­ru­lui de fee­d­ba­ck pen­tru acti­vi­ta­tea cadre­lor didac­ti­ce.

Cu aces­te anga­ja­men­te de sus­ți­ne­re a acti­vi­tă­ții minis­te­ru­lui, lide­rii sin­di­cali nu au făcut alt­ce­va decât să dove­deas­că o dată în plus că una vor­besc la ședin­țe­le cu coti­zan­ții și alta este ati­tu­di­nea lor când sunt față‑n față cu „șefa”. Oare chiar niciu­na din nenu­mă­ra­te­le nemul­țu­mi­ri care îi frămân­tă zile­le aces­tea pe cole­gii lor să nu fi fost nece­sar a se dis­cu­ta, cu atât mai mult cu cât pro­mi­se­le măriri de sala­riu s‑au „tăi­at” și gata!, că doar nu o să facă gre­vă pro­fe­so­rii.

Am văzut și „res­pec­tu­oa­sa rugă­min­te” adre­sa­tă, zile­le aces­tea, exce­len­ței sale pre­șe­din­te­le, pen­tru a pro­mul­ga acor­da­rea sti­mu­len­te­lor de risc, în valoa­re de 2.000 lei/luna pen­tru cadre­le didac­ti­ce și 1.500 lei/luna pen­tru cadre­le nedi­dac­ti­ce, dar oare să fie de ajuns lan­sa­rea în spa­ți­ul public a unei bana­le adre­se? Întreb pen­tru un pri­e­ten sătul de pro­mi­siuni deșar­te…

Simo­na Anghel, Ziua de Con­stan­ța, 24 octom­brie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply