Serviciul Regim Permise și Înmatriculări Constanța funcționează exclusiv în baza programărilor online

0
239

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 277 din 28.10.2020:

Reco­man­dări ale Ser­vi­ci­u­lui Regim Per­mi­se și Înma­tri­cu­lări

Încă de la înce­pu­tul pan­de­mi­ei, Ser­vi­ci­ul Regim Per­mi­se și Înma­tri­cu­lări Con­stan­ța func­țio­nea­ză exclu­siv în baza pro­gra­mă­ri­lor onli­ne, pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea infec­tă­rii cu viru­sul SARS-CoV‑2. În acest sens, cetă­țe­nii tre­bu­ie să ia în con­si­de­ra­re un ter­men de aștep­ta­re, deter­mi­nat de numă­rul de pro­gra­mări efec­tu­a­te ante­ri­or.

Ast­fel, pen­tru faci­li­ta­rea acce­su­lui la ser­vi­ci­i­le de înma­tri­cu­la­re a vehi­cu­le­lor, obți­ne­re și pres­chim­ba­re a per­mi­se­lor de con­du­ce­re, repre­zen­tan­ții ser­vi­ci­u­lui trans­mit urmă­toa­re­le reco­man­dări cetă­țe­ni­lor:

· Să facă toa­te demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru a evi­ta pierderea/distrugerea/deteriorarea docu­men­te­lor;

· Să veri­fi­ce peri­o­dic vala­bi­li­ta­tea docu­men­te­lor, ast­fel încât să acce­se­ze apli­ca­ția de pro­gra­ma­re onli­ne, cu cel puțin 30 de zile îna­in­te de expi­ra­rea aces­to­ra;

· După efec­tu­a­rea pro­gra­mă­rii onli­ne, să veri­fi­ce cu aten­ție pe web­si­te-ul insti­tu­ți­ei și să se asi­gu­re că dețin toa­te docu­men­te­le nece­sa­re pen­tru ope­ra­țiu­nea dori­tă;

· Să se pre­zin­te la sedi­ul ser­vi­ci­u­lui la ora pro­gra­mă­rii, pen­tru a evi­ta aglo­me­ra­ția;

· Să vină neîn­so­țiți la sediu;

· Să res­pec­te nor­me­le pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu viru­sul SARS-CoV‑2;

· Can­di­da­ții să se pre­zin­te la exa­me­nul pen­tru obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re, doar dacă au pro­mo­vat ante­ri­or pro­be­le nece­sa­re în cadrul acti­vi­tă­ții de pre­gă­ti­re teo­re­ti­că și prac­ti­că la șco­li­le de șoferi.

Vă rea­min­tim, pro­gra­mă­ri­le onli­ne se fac exclu­siv pe plat­for­ma Direc­ți­ei Regim Per­mi­se de Con­du­ce­re și Înma­tri­cu­la­re a Auto­ve­hi­cu­le­lor — https://www.drpciv.ro/drpciv-booking.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 30.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply