SE ÎNCHID RESTAURANTELE, CAFENELELE, CINEMATOGRAFELE, TEATRELE ȘI SĂLILE DE SPECTACOL DIN BUCUREȘTI

0
369

1. Înce­pând de mier­curi, 7 octom­brie a.c, res­ta­u­ran­te­le, cafe­ne­le­le, cine­ma­to­gra­fe­le, tea­tre­le, săli­le de spec­ta­col din Bucu­rești se închid, iar pur­ta­rea măș­ti­lor devi­ne obli­ga­to­rie în apro­pi­e­rea șco­li­lor, a decis azi Comi­te­tul Muni­ci­pal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță. (News.ro)

2. Inci­den­ța depă­șeș­te 1,5 cazuri de COVID-19 la 1000 de locu­i­tori, în 5 jude­țe din Româ­nia, plus Bucu­rești. În Bacău (1.50), Ilfov (1.52), Tele­or­man (1.52), Vâl­cea (1.55), Vaslui (1.56) și Bucu­rești (1.94) este posi­bil ca auto­ri­tă­ți­le să impu­nă o serie de res­tric­ții, pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea acce­le­ra­tă a coro­na­vi­ru­su­lui. (G4Media)

3. Volu­mul cre­di­te­lor noi acor­da­te de bănci popu­la­ți­ei și com­pa­ni­i­lor în șase luni de la debu­tul pan­de­mi­ei COVID-19 se ridi­că la 38,5 mili­ar­de de lei, a anun­țat Aso­ci­a­ția Româ­nia a Băn­ci­lor (ARB). (Profit.ro)

4. Came­ra Depu­ta­ţi­lor a adop­tat, deci­zio­nal, două pro­iec­te de lege prin care va fi redu­să biro­cra­ţia şi spri­ji­ni­ţi antre­pre­no­rii. Pen­tru a intra în vigoa­re, ele mai tre­bu­ie doar să fie pro­mul­ga­te. Unul din­tre pro­iec­te abro­gă Legea 12/1990, care insti­tu­ia obli­ga­ţia depu­ne­rii decla­ra­ţi­ei pri­vind ada­o­sul comer­ci­al. A două pro­pu­ne­re de lege modi­fi­că Legea soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le, în sen­sul eli­mi­nă­rii acţiu­nii în opo­zi­ţie a ANAF, ceea ce va per­mi­te fun­cţio­na­rea mai uşoa­ră a fir­me­lor. (News.ro)

Una din Cronica de Tehnologie: John McAfee a fost arestat în Spania și urmează să fie extrădat în Statele Unite, unde este acuzat de evaziune fiscală. Antreprenorul american ar fi primit peste $23 de milioane pentru promovarea unor ICO-uri pe Twitter, dar este acuzat și de neplata taxelor pentru diverse alte activități. (Profit.ro)

5. Bank of Ame­ri­ca și‑a revi­zu­it pozi­tiv esti­ma­rea pri­vind creș­te­rea eco­no­mi­ei ame­ri­ca­ne în tri­mes­trul 3, de la 27% la 33%. Recent și ana­liș­tii de la Gold­man Sachs au cres­cut pro­cen­tul de la 30% la 35%. (Axi­os)

6. După un avans de 0,5% în august față de iulie, suma medie soli­ci­ta­tă la nivel națio­nal de către vân­ză­to­rii de apar­ta­men­te noi și vechi a con­sem­nat un recul de 0,9% în sep­tem­brie 2020. (Profit.ro)

7. În vara anu­lui 2020, româ­nii au cum­pă­rat bile­te de avion cu apro­xi­ma­tiv 24% mai iefti­ne decât în anul ante­ri­or. Potri­vit date­lor fur­ni­za­te de Vola.ro, pre­țul mediu al unui bilet de avion în vara 2020 a fost de 154 euro, com­pa­ra­tiv cu 199 euro în 2019. Cele mai mari scă­deri de pre­țuri au fost spre des­ti­na­ți­i­le din Ita­lia, unde tari­fe­le au scă­zut cu până la 45%, iar pre­țul mediu al unui bilet de avion fiind de 112 euro. (Profit.ro)

8. Pre­mi­ul Nobel pen­tru Fizi­că pe 2020 a fost acor­dat lui Roger Pen­ro­se şi lui Reinhard Gen­zel şi Andrea Ghez, pen­tru inves­ti­ga­ţii pri­vind gău­ri­le negre şi des­co­pe­riri astro­no­mi­ce. (News.ro)

9. Poli­ţi­ş­tii ar putea înce­pe să efec­tu­e­ze şi con­troa­le şi în civil, ca măsu­ră de limi­ta­re a răs­pân­di­rii COVID-19, au decla­rat marţi sur­se din poli­ţie. Ast­fel, par­te din poli­ţi­şti ar putea lăsa uni­for­ma deo­par­te, pen­tru a depis­ta mai uşor şi amen­da per­soa­ne­le care nu res­pec­tă măsu­ri­le de pro­te­cţie sani­ta­ră. (News.ro)

Una din Cronica Sportiva: În ciuda restricțiilor impuse de pandemie, organizatorii Maratonului de la Londra consideră evenimentul de anul acesta un succes: în competiția virtuală, au participat nu mai puțin de 43.000 de persoane, din 109 țări; cea oficială a fost câștigată de etiopianul Shura Kitata, care a trecut primul, la sprint, în fața kenyanului Vincent Kipchumba. Favoritul principal, Eliud Kipchoge, a terminat pe locul opt, din cauza unor probleme medicale. (The Guardian)

10. War­ner Bros și Legen­da­ry Pic­tu­res au amâ­nat data de lan­sa­re a „Dune”, fil­mul scien­ce fic­tion cu un buget esti­mat la $200 de mili­oa­ne aștep­tat cu entu­zi­asm de fanii genu­lui. Pre­mie­ra mondi­a­lă a fil­mu­lui, pro­gra­ma­tă să aibă loc în 18 decem­brie, a fost amâ­na­tă pen­tru 1 octom­brie 2021. (Hot­news)

Foto­gra­fia serii vine din Saint-Mar­tin-Vesu­bie, Fran­ța, unde furt­u­na Alex a făcut rava­gii. Eric Gaillard/Reuters:


Man­ga­lia News, 07.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply