Școlile și Grădinițele din Limanu și 2 Mai trec de la scenariul 2, la scenariul 1, conform Hotărârii CJSU (DOCUMENT)

0
1092

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 253 din 14.10.2020.

Măsuri lua­te într‑o nouă ședin­ță a Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță

Astăzi, 14 octom­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge-Ser­giu NICULESCU, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­râri­lor nr. 39 și 40 ale CJSU Con­stan­ța. Aces­tea pre­văd modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re în 22 de uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța, res­pec­tiv apro­ba­rea montă­rii unor cor­turi, care vor veni în spri­ji­nul uni­tă­ți­lor sani­ta­re din jude­țul Con­stan­ța.

Ast­fel, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3, în cazul a 5 uni­tăți de învă­țământ, după cum urmea­ză: Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Petre Ispi­res­cu” Con­stan­ța (până pe 26 octom­brie a.c., pen­tru două cla­se a III‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git „Lit­tle Kids” Con­stan­ța (până pe 27 octom­brie, pen­tru gru­pa mare „Ste­lu­țe­le”, un îngri­ji­tor con­fir­mat), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal și Pre­lun­git „Coli­bri” Con­stan­ța (până pe 28 octom­brie, pen­tru gru­pa mică, un elev con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Adri­an V. Rădu­les­cu” Mur­fa­tlar (până pe 28 octom­brie, pen­tru o cla­să a II‑a și două cla­se a VII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git „Piti­cot” Con­stan­ța (până pe 28 octom­brie, pen­tru gru­pa mare „Magic Forest”, un cadru didac­tic con­fir­mat).

De ase­me­nea, Lice­ul Teo­re­tic „Emil Raco­vi­ță” Techir­ghi­ol va tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 3, până pe data de 23 octom­brie, pen­tru o cla­să a V‑a, o cla­să a VI‑a și două cla­se a VII‑a, ca urma­re a infec­tă­rii unui cadru didac­tic.

Tot­o­da­tă, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Fân­tâ­ne­le și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Fân­tâ­ne­le vor tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3, ca urma­re a creș­te­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă pes­te indi­ce­le de 3 / 1.000 locu­i­tori.

Gră­di­ni­ța „Albă ca Zăpa­da” Năvo­dari, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Tuz­la, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Tuz­la, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Marin Voi­nea” Cer­che­zu, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Cer­che­zu, Școa­la Pri­ma­ră nr. 1 Viro­a­ga, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Viro­a­ga vor tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a creș­te­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă pes­te indi­ce­le de 1 / 1.000 locu­i­tori.

Trei uni­tăți de învă­țământ vor tre­ce din sce­na­ri­ul 3, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a fina­li­ză­rii peri­oa­dei în care a fost apro­bat prin CJSU sce­na­ri­ul 3. Este vor­ba des­pre Lice­ul Teo­re­tic Mur­fa­tlar, Lice­ul Teo­re­tic „Dece­bal” Con­stan­ța și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 29 „Mihai Vitea­zul” Con­stan­ța.

Nu în ulti­mul rând, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lima­nu, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 2 Mai, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Lima­nu, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Fra­ții Gri­mm” 2 Mai, vor tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 1, ca urma­re a scă­de­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă sub indi­ce­le de 1 / 1.000 locu­i­tori și asi­gu­ră­rii con­di­ți­i­lor pen­tru învă­țământ „față în față”.

Tot în ulti­ma ședin­ță a Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a fost vota­tă, în una­ni­mi­ta­te, hotă­rârea prin care ISU „Dobro­gea” Con­stan­ța va spri­jini uni­tă­ți­le sani­ta­re inclu­se în Pla­nul Alb și angre­na­te în lup­ta împo­tri­va COVID-19, dar și Cen­trul de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ța, cu cor­turi, care vor servi ca zone de aștep­ta­re sau de tri­aj medi­cal.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.

Comu­ni­cat Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui Con­stan­ța nr.253 — 14.10.2020


Man­ga­lia News, 14.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply