Școala pentru iobagi — Mircea Platon

0
260

Școala pentru iobagi — Mircea Platon.

În Româ­nia, când vine vor­ba de „sis­te­mul de edu­ca­ție”, avem opti­miști incu­ra­bili, pro­duși pe ban­da rulan­tă a refor­mei, semi­na­ri­i­lor și reci­clă­ri­lor bine sub­ven­țio­na­te, și pesi­miști para­li­zați, care sunt abso­lut con­vinși că nu se mai poa­te face nimic și care își expun aceas­tă con­vin­ge­re cu o ener­gie remar­ca­bi­lă pen­tru niș­te oameni atât de pătru­nși de uni­ver­sa­la zădăr­ni­cie a lucru­ri­lor.

Desi­gur că para­li­zia uno­ra con­vi­ne acti­vis­mu­lui celor­lalți. În fond, ambii sunt con­vinși că „așa e acum”: unii pun umă­rul și iau banul pen­tru a face să fie ”așa” acum, iar cei­lalți prop­tesc cu dez­nă­dej­dea lor neo­rân­du­ia­la gene­ra­li­za­tă. Unii sunt băgați în rețe­le acti­ve, refor­ma­toa­re, cei­lalți pot fi găsiți pe toa­te dru­mu­ri­le înveș­mân­tați în pro­pria fri­că pre­cum țân­ța­rii pre­i­s­to­rici în chi­h­lim­bar.

Cau­za șco­lii româ­nești nu e, încă, pier­du­tă, dar per­spec­ti­va e tris­tă pen­tru că se con­fun­dă cu ori­zon­tul în gene­ral jos, îngust, epi­go­nic, ridi­col chiar, al ”gân­di­rii” soci­al-poli­ti­ce din Româ­nia de astăzi. Mari­le par­ti­de care au pre­zi­dat asu­pra dis­tru­ge­rii învă­țămân­tu­lui româ­nesc au ace­eași filo­so­fie, con­form căre­ia acce­sul la fon­duri al cli­en­te­lei lor este mai impor­tant decât ori­ce prin­ci­piu. La „Româ­nia edu­ca­tă” pen­tru cules spa­ran­ghel a pene­liș­ti­lor, pese­diș­tii răs­pund cu ”Edu­ca­ția ne uneș­te” întru anal­fa­be­tism func­țio­nal. Cu toții, pene­liști și pese­diști, C.R.E.D. cu tărie în ”cur­ri­cu­lu­mul rele­vant și edu­ca­ția des­chi­să” care le asi­gu­ră acces la 42 de mili­oa­ne de euro, în nume­le ”refor­mă­rii” a 55 000 de pro­fe­sori.

În ianu­a­rie 2018, Meri­ma Petro­vici, mana­ge­rul de atunci al pro­iec­tu­lui CRED, avea gri­jă să anun­țe că pro­iec­tul are ca pri­o­ri­ta­te pre­gă­ti­rea pro­fe­so­ri­lor tineri, abia intra­ţi în sis­tem, și că exper­ții impli­cați în pro­iect pot ajun­ge să câști­ge până la 4000 de lei lunar, pe lân­gă sala­ri­ul de pro­fe­sor.

În ce con­sta refor­ma în cas­ca­dă a pro­fe­so­ri­lor? Ace­lași mana­ger expli­ca: „Poţi face o lecţie de mate­ma­ti­că în învă­țămân­tul pri­mar, ducând copi­ii în pia­ţă şi văzând că dacă se pun în balan­ță un kilo­gram de mere şi un kilo­gram de pru­ne, chiar dacă balanţa este în echi­li­bru, numă­rul pru­ne­lor este mai mare decât cel al mere­lor. Por­nind de la asta, apa­re între­ba­rea, dar oare unde cresc aces­te fruc­te?”

Oare unde cresc aces­te fruc­te care ne con­duc, ajun­gem și noi să ne între­băm în urma atâ­tor pre­siuni de a gân­di inter­dis­ci­pli­nar. Com­bi­na­ția de pru­ne cu digi­ta­li­za­re care stă la baza actu­a­lu­lui sis­tem de edu­ca­ție din Româ­nia a avut, clar, rezul­ta­te dez­as­tru­oa­se. Degea­ba tot încear­că unii să umble cu pru­na vop­si­tă și să drea­gă fruc­tul oprit.

Învă­țămân­tul hibrid, sub toa­te aspec­te­le, a pre­ce­dat cu mult actu­a­la cri­ză. Lip­sa de cla­ri­ta­te con­cep­tu­a­lă, lip­sa de res­pon­sa­bi­li­ta­te (nimeni nu a fost și nu este tras la răs­pun­de­re pen­tru ce este, de fapt, cea mai mare dela­pi­da­re din isto­ria Româ­ni­ei e post-comu­nis­te, pen­tru că nu s‑a furat doar tre­cu­tul, ci și vii­to­rul țării) și pre­ten­ția de a pre­zen­ta o mar­me­la­dă oțe­ti­tă drept icre negre îi des­ca­li­fi­că total și pe cei res­pon­sa­bili de acest dez­as­tru, și pe cei, părinți și pro­fe­sori, care se amă­gesc pe ei și pe alții. Refor­ma edu­ca­ți­ei din Româ­nia ulti­mi­lor 30 de ani va rămâ­ne în isto­rie ca o mare ingi­ne­rie soci­a­lă com­bi­na­tă cu o nebu­nie colec­ti­vă de pro­por­ții epi­ce.

Mir­cea Pla­ton este auto­rul căr­ții Deș­co­la­ri­za­rea Româ­ni­ei. Sco­pu­ri­le, câr­tițe­le și arhi­tec­ții refor­mei învă­țămân­tu­lui româ­nesc. Car­tea poa­te fi achi­zi­țio­na­tă de-AICI.


Man­ga­lia News, 22.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply