Sanatoriul Balnear din Mangalia a fost evaluat pentru acreditarea ANMCS

0
389

Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) a fost eva­lu­at, în vede­rea ana­li­ză­rii nive­lu­lui de con­for­mi­ta­te a uni­tă­ții cu stan­dar­de­le Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Mana­ge­ment al Cali­tă­ții în Sănă­ta­te (ANMCS), fiind înca­drat în cate­go­ria a III‑a de acre­di­ta­re. Eva­lu­a­rea a fost efec­tu­a­tă de către eva­lu­a­tori externi de ser­vi­cii de sănă­ta­te, inde­pen­denți de SBRM.

În acest sens, con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei anun­ță cola­bo­ra­to­rii și per­soa­ne­le inte­re­sa­te, că acre­di­ta­rea cer­ti­fi­că fap­tul că sevi­ci­i­le de sănă­ta­te pres­ta­te asi­gu­ră con­di­ți­i­le de sigu­ran­ță a pacien­tu­lui, a per­so­na­lu­lui și a mediu­lui. De ase­me­nea, pro­ce­sul de con­for­mi­ta­te garan­tea­ză că ser­vi­ci­i­le de sănă­ta­te ofe­ri­te răs­pund nevo­i­lor colec­ti­vi­tă­ți­lor.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor insti­tu­ți­ei, acre­di­ta­rea uni­tă­ții bal­nea­re din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța repre­zin­tă vali­da­rea con­for­mi­tă­ții carac­te­ris­ti­ci­lor ser­vi­ci­i­lor de sănă­ta­te efec­tu­a­te  de către SBRM, cu stan­dar­de­le de acre­di­ta­re adop­ta­te de către ANMCS și apro­ba­te în con­di­ți­i­le legii, pen­tru a con­feri încre­de­re în com­pe­ten­ța teh­ni­co-pro­fe­sio­na­lă și orga­ni­za­tori­că a uni­tă­ții.

Acre­di­ta­rea se foca­li­zea­ză pe trei dimen­siuni, res­pec­tiv imple­men­ta­rea sis­te­mu­lui de mana­ge­ment al cali­tă­ții, orga­ni­za­rea pro­ce­se­lor, în vede­rea acre­di­tă­rii ser­vi­ci­i­lor de sănă­ta­te și îmbu­nă­tă­ți­rea prac­ti­ci­lor pro­fe­sio­na­le. Aceas­tă pro­ce­du­ră de eva­lu­a­re tra­tea­ză uni­ta­tea ca pe un ansam­blu de pro­ce­se des­fă­șu­ra­te de o orga­ni­za­ție, având ca rezul­tat ser­vi­ci­i­le de sănă­ta­te cen­tra­te pe pacient.


Man­ga­lia News, 17.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply