Sâmbătă, 24 octombrie, la Constanța, debutează a 9‑a ediție a Cupei Mării Negre la Ciclism pentru copii

0
300

Cupa Mării Negre, singurul concurs de ciclism pentru copii din Dobrogea, are primul start mâine, sâmbătă, 24 octombrie.

Este sin­gu­rul con­curs din Dobro­gea des­ti­nat exclu­siv copi­i­lor, ama­tori sau licen­ți­ați, cu vâr­ste între 5 și 14 ani și este deja o tra­di­ție în pei­sa­jul ciclis­mu­lui din Con­stan­ța, se doreș­te a fi un prim pas spre reclă­di­rea ciclis­mu­lui româ­nesc. Din cadrul aces­tei com­pe­ti­ții s‑au des­prins copii care au tre­cut la ciclis­mul pro­fe­si­o­nist și care au intrat chiar si în lotul națio­nal. Anul aces­ta am ajuns la cea de a 9‑a edi­ție.

Se des­fa­soa­ra in trei eta­pe. Se întoc­mesc cla­sa­men­te pen­tru fie­ca­re eta­pă şi un cla­sa­ment gene­ral, iar câş­ti­gă­tori vor fi desem­nati cei care vor adu­na cele mai mul­te punc­te pe par­cur­sul celor trei eta­pe. La fie­ca­re eta­pa va avea loc o fes­ti­vi­ta­te de pre­mie­ra, iar la final va avea loc, pe lan­ga pre­mie­ra pe eta­pa si o pre­mi­e­re fina­la.

Este o cur­să prin care dorim să popu­la­ri­zăm spor­tul în gene­ral și ciclis­mul în par­ti­cu­lar.

Cupa Mării Negre IX, va avea trei eta­pe 24 octom­brie, 31 octom­brie și res­pec­tiv 7 noiem­brie.

Pri­ma eta­pă va avea loc în Con­stan­ța Zona Fale­ză Nord – San­ta Maria Bay Resi­den­ce.

Pro­gram:

-Ora 10:00 Start Cate­go­ria D1 — 5–6 ani – 1,1 km (1 tur);
-Ora 10:30 Start Cate­go­ria D2 — 7–8 ani – 3,3 km (3 tururi);

-Ora 11:20 Start Cate­go­ria C — 9–10 ani – 8,8 km (8 tururi);
-Ora 13:10 Start Cate­go­ria B — 11–12 ani – 16,5 km (15 tururi);
-Ora 14:00 Start Cate­go­ria A — 13–14 ani – 22 km (20 tururi);

-Ora 15.30 Fes­ti­vi­ta­te de pre­mi­e­re.

Dori­to­rii se pot înscrie accesând lin­kul aces­ta, sau la locul de desfă­şu­ra­re a fie­că­rei eta­pe. Secre­ta­ri­a­tul se des­chi­de cu 90 de minu­te îna­in­te de start. Par­ti­ci­panţii vor com­ple­ta obli­ga­to­riu cele doua for­mu­la­re (decla­ra­tie si decla­ra­tie COVID-19).

Men­tio­nam ca s‑au toa­te masu­ri­le de sigu­ran­ta pen­tru evi­ta­rea ras­pan­di­rii SARS COV2.

Taxa de par­ti­ci­pa­re la con­curs este de 30 Lei per eta­pă, sau 70 de Lei, dacă se achi­tă în avans pen­tru toa­te cele 3 eta­pe. 

Vic­tor Băne­scu,

Pre­se­din­te — Club Spor­tiv Jude­tean de Ciclism Con­stan­ta.


Man­ga­lia News, 23.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply