S‑au ridicat restricțiile impuse prin CJSU la nivelul localității Limanu

0
628

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 250 din 12.10.2020:

Măsuri lua­te într‑o nouă ședin­ță a Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță

Astăzi, 12 octom­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge-Ser­giu NICULESCU, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­rârii nr. 38 a CJSU Con­stan­ța. Aceas­ta pre­ve­de eva­lu­a­rea situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce din loca­li­ta­tea Lima­nu și modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re în 12 uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța.

Ast­fel, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te ridi­ca­rea res­tric­ți­i­lor impu­se prin CJSU la nive­lul loca­li­tă­ții Lima­nu. Se apro­bă des­chi­de­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re și con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re și/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor și cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, de pe raza UAT Lima­nu. De ase­me­nea, se apro­bă des­chi­de­rea ope­ra­to­ri­lor licen­ți­ați în jocuri de noroc și se ridi­că inter­zi­ce­rea acti­vi­tă­ți­lor din dome­ni­ul cul­tu­rii.

În ace­eași ședin­ță a CJSU, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3, în cazul a 9 uni­tăți de învă­țământ, după cum urmea­ză: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 11 „Dr. Con­stan­tin Ange­les­cu” Con­stan­ța (până pe 21 octom­brie a.c., pen­tru a cla­să a IV‑a și o cla­să a VIII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Lice­ul Teh­no­lo­gic de Elec­tro­teh­ni­că și Tele­co­mu­ni­ca­ții Con­stan­ța (până pe 23 octom­brie a.c., pen­tru o gru­pă a unei cla­se a XII‑a, un elev con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă Spec­trum Con­stan­ța (până pe 21 octom­brie a.c., o cla­să a V‑a, un elev con­fir­mat), Lice­ul Teo­re­tic „Car­men Syl­va” Efo­rie (până pe 23 octom­brie a.c., pen­tru o cla­să a IX‑a, o cla­să a X‑a, o cla­să a XI‑a, o cla­să a XII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Lice­ul Teo­re­tic Inter­națio­nal de Infor­ma­ti­că Con­stan­ța (până pe 26 octom­brie a.c., trei elevi con­fir­mați), Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ghe­or­ghe Duca” Con­stan­ța (până pe 26 octom­brie a.c., pen­tru o cla­să a IX‑a și o cla­să a XII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Poar­ta Albă (până pe 26 octom­brie a.c., pen­tru două cla­se pre­gă­ti­toa­re, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Vasi­le Alec­san­dri” Cor­bu (până pe 26 octom­brie a.c., pen­tru cla­se­le I‑IV, un cadru didac­tic con­fir­mat) și Lice­ul cu Pro­gram Spor­tiv „Nico­lae Rota­ru” Con­stan­ța (până pe 26 octom­brie a.c., pen­tru o cla­să a XI‑a, un elev con­fir­mat).

De ase­me­nea, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Tuz­la va tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 3, până pe data de 26 octom­brie, pen­tru două cla­se a VIII‑a, ca urma­re a infec­tă­rii a doi elevi.

Tot­o­da­tă, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 37 Con­stan­ța va tre­ce, înce­pând de astăzi, 12 octom­brie a.c., din sce­na­ri­ul 3, în sce­na­ri­ul 2, în urma fina­li­ză­rii peri­oa­dei în care a fost apro­bat sce­na­ri­ul 3 prin hotă­râre de CJSU. De ase­me­nea, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Vul­tu­ru va tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a creș­te­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă pes­te indi­ce­le de 1 / 1.000 locu­i­tori.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 12.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply