S‑A PRELUNGIT TERMENUL DE APLICARE pentru MICROGRANTURILE de 2.000 de EURO, pentru IMM, PFA, ONG-uri şi CMI

0
400

IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile şi CMI-urile pot aplica pentru microgranturile de 2.000 Euro, până pe 21 octombrie a.c!

Eta­pa de înscri­e­re în cadrul măsu­rii 1 — “Micro­gran­turi acor­da­te din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le” din cadrul sche­mei de aju­tor de stat insti­tu­i­te prin Ordo­nan­ța de Urgen­ță nr. 130 din 31 iulie 2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020, în con­tex­tul cri­zei pro­vo­ca­te de COVID-19, s‑a pre­lun­git cu o săp­tămâ­nă.

Noul ter­men-limi­tă de înscri­e­re pen­tru IMM-uri­le, PFA-uri­le, ONG-uri­le şi CMI-uri­le care doresc să acce­se­ze micro­gran­tu­ri­le este mier­curi, 21 octom­brie 2020, ora 20:00.

For­mu­la­rul elec­tro­nic de înscri­e­re în cadrul măsu­rii 1 — “Micro­gran­turi acor­da­te din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le” rămâ­ne activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro.

Până în pre­zent, pes­te 18.700 de cereri au fost depu­se în pro­gra­mul de micro­gran­turi.

Tota­lul buge­tu­lui alo­cat pro­gra­mu­lui este de 100 de mili­oa­ne de euro.


Man­ga­lia News, 16.10.2020. (sur­sa: MEEMA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply