Ruxandra Georgescu ne invită la Expoziția sa cu fotografii din Dobrogea, deschisă la Auchan Constanța Sud

0
372

În peri­oa­da 9–11 octom­brie, vă aștep­tăm la hiper­mar­ke­tul Auchan Con­stan­ța Sud (Sos. Man­ga­li­ei, nr. 195A, Con­stan­ta), să vizi­tați Expo­zi­ția cu foto­gra­fii rea­li­za­te de Ruxan­dra Geor­ges­cu, sub gene­ri­cul ”Dobro­gea noas­tră”.

********************

”Mă numesc Ruxan­dra Geor­ges­cu, am 37 de ani si sunt din Man­ga­lia. Sunt pasio­na­ta de foto­gra­fie încă de copil, pri­me­le mele poze fiind facu­te in jurul var­stei de 12–14 ani, cu apa­rat cu film foto, cum era la acea vre­me. Din­tot­dea­u­na pasio­na­ta de natu­ra, cres­cu­tă la malul Mării Negre si prin impre­ju­ri­mi­le Man­ga­li­ei, prin padu­rea Hagieni si pe lan­ga Lacul Lima­nu, am prins drag de natu­ră si mi-am dorit sa vad si sa des­co­par Dobro­gea mai pe inde­le­te.

Am avut noro­cul sa cunosc, in ulti­mii ani, oameni inte­re­san­ti si minu­nati, care m‑au aju­tat sa ajung prin mai mul­te col­turi ale aces­tui tărâm atat de mis­te­ri­os, fas­ci­nant si bogat in isto­rie, res­pec­tiv tinu­tul Dobro­gei.

De apro­xi­ma­tiv 7 ani, lucrez la cate­va pro­iec­te foto­gra­fi­ce expu­se pe cate­va pagini de pe o cunos­cu­ta retea de soci­a­li­za­re, cel mai de suc­cess fiind pagi­na “Man­ga­lia, dra­gos­tea mea”, care are aproa­pe 12.000 de abo­nati si mii de vizu­a­li­zari, sap­ta­ma­nal, in pre­zent. Aces­te pro­iec­te au ca scop pro­mo­va­rea fru­mu­se­ti­lor natu­ra­le ale Dobro­gei si con­sti­en­ti­za­rea publi­cu­lui larg, pen­tru pro­te­ja­rea aces­tui tip de patri­mo­niu.

In ciu­da fap­tu­lui ca am zeci de mii de poze facu­te in mul­te col­țuri dobro­ge­ne, am fost sur­prin­sa să con­stat, in toti aces­ti ani, ca mai am inca foar­te mul­te locuri de vazut si mul­te de inva­tat, des­pre aces­te melea­guri. Mul­te din­tre foto­gra­fii au fost pre­lu­a­te si in pre­sa loca­la, jude­tea­na sau natio­na­la, cu diver­se oca­zii.

Vă invit cu drag să păși­ti pra­gul maga­zi­nu­lui Auchan din Con­stan­ta, pen­tru a admi­ra Dobro­gea, prin inter­m­di­ul instan­ta­ne­e­lor rea­li­za­te de mine. Pe aceas­ta cale, doresc sa mul­tu­mesc in mod deo­se­bit oame­ni­lor care m‑au pro­pus pen­tru acest pro­iect, prin­tre care men­tio­nez pe doam­na Lia­na Naum, pre­cum si repre­zen­tan­ti­lor Auchan, cei care care au făcut totul posi­bil.

LA MULTI ANI, AUCHAN!”

Mul­țu­mesc, Auchan Con­stan­ța Sud, pen­tru tot!

Ruxan­dra Geor­ges­cu, 12.10.2020: ”Gata și expo­zi­ția de la Auchan. Din­co­lo de bucu­ria uri­a­șă pe care am avut‑o, lega­tă de orga­ni­za­rea aces­tei expo­zi­ții, exis­tă și o mare tris­te­țe pen­tru fap­tul că, din cau­za unei pro­ble­me de sănă­ta­te, nu am putut să ajung să o văd cu ochii mei. Totuși, am reu­șit să o văd prin ochii oame­ni­lor dragi sufle­tu­lui meu, care s‑au dus per­so­nal aco­lo și care mi-au tri­mis o mul­ți­me de foto­gra­fii. Vă mul­țu­mesc din suflet tutu­ror, mai ales orga­ni­za­to­ri­lor, pen­tru sus­ți­ne­re și pen­tru bucu­ria pe care mi-ați făcut‑o. Con­tea­ză enorm pen­tru mine, în aceas­tă peri­oa­dă! Vă iubesc și vă îmbră­ți­șez vir­tu­al, cu mult drag și recu­noș­tin­ță. Să ne vedem cu bine, sănă­toși, cât mai curând”.

MN: Arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, cu foto­gra­fii sem­na­te de Ruxan­dra Geor­ges­cu, puteți re/vedea AICI.


Man­ga­lia News, 09.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply