Rețeaua Europeană a Şcolilor specializate în promovarea Creşterii Albastre — ”EU4Ocean – Network of European Blue Schools” — Atelier de Lucru Internațional dedicat celebrării Zilei Internaționale a Mării Negre [VIDEO]

0
215

Cu pri­le­jul cele­bră­rii Zilei Inter­națio­na­le a Mării Negre, Rețea­ua Uni­ver­si­tă­ți­lor de la Marea Nea­gră (RUMN), a orga­ni­zat la data de 28 Octom­brie 2020, Ate­li­e­rul de Lucru Inter­națio­nal pe tema „Rețea­ua Euro­pea­nă a Şco­li­lor spe­cia­li­za­te în pro­mo­va­rea Cre­ş­te­rii Albas­tre – EU4Ocean – Network of Euro­pean Blue Scho­ols”.

Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat în cola­bo­ra­re cu Con­sor­ți­ul pro­iec­tu­lui Bla­ck Sea CONNECT, ONG-ul Mare Nos­trum, Aso­ci­a­ția Euro­pea­nă a Edu­ca­to­ri­lor în Ști­in­țe Mari­ne (EMSEA) și Cien­cia Viva, în for­ma­tul unui eve­ni­ment onli­ne.

Lucră­ri­le au fost mode­ra­te de prof. univ. dr. Eden Mamut, Secre­tar Gene­ral al RUMN.

Prin­tre par­ti­ci­panți s‑au numă­rat repre­zen­tanți ai Comi­si­ei Euro­pe­ne, ai sec­to­ru­lui pre­u­ni­ver­si­tar și uni­ver­si­tar, insti­tu­te­lor de cer­ce­ta­re şi repre­zen­tanți ai soci­e­tă­ții civi­le atât din țări­le rive­ra­ne Mării Negre, cât și de la nivel Euro­pean.

Doam­na Moni­ca Cris­ti­na Ani­sie, Minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, a des­chis lucră­ri­le eve­ni­men­tu­lui, prin­tr-un dis­curs trans­mis video, orien­tat spre nece­si­ta­tea pro­te­jă­rii și con­ser­vă­rii Mării Negre, impli­ca­rea în mod activ a uni­tă­ți­lor și insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ pen­tru pro­mo­va­rea dezvol­tă­rii dura­bi­le și sen­si­bi­li­za­rea soci­e­tă­ții civi­le cu pri­vi­re la impor­tan­ța apei pen­tru vii­to­rul ome­ni­rii. De ase­me­nea, doam­na Minis­tru a salu­tat ini­ția­ti­va Rețe­lei Euro­pe­ne a Şco­li­lor spe­cia­li­za­te în pro­mo­va­rea Cre­ş­te­rii Albas­tre – EU4Ocean – Network of Euro­pean Blue Scho­ols. În înche­ie­re, ca urma­re a situ­a­ți­ei gene­ra­te de pan­de­mia COVID-19, a fost sub­li­ni­a­tă nevo­ia de soli­da­ri­ta­te și coo­pe­ra­re la nive­lul regiu­nii Mării Negre, dar și glo­bal, pen­tru a răs­pun­de mai rapid și mai efi­cient tutu­ror pro­vo­că­ri­lor edu­ca­țio­na­le.

În con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor, doam­na Evy Cope­jans, Mana­ger de pro­iect în cadrul Aso­ci­a­ți­ei Euro­pe­ne a Edu­ca­to­ri­lor în Ști­in­țe Mari­ne (EMSEA) a pre­zen­tat con­cep­tul ini­ția­ti­vei EU4Ocean, refe­ri­tor la ciclul care tre­bu­ie par­curs pen­tru cer­ti­fi­ca­rea Şco­li­lor spe­cia­li­za­te în pro­mo­va­rea Cre­ş­te­rii Albas­tre. De ase­me­nea, a fost pre­zen­tat manu­a­lul de îndru­ma­re pen­tru cadre­le didac­ti­ce anga­ja­te în sus­ți­ne­rea ele­vi­lor în vede­rea creă­rii și imple­men­tă­rii de pro­iec­te edu­ca­țio­na­le pen­tru solu­țio­na­rea pro­ble­ma­ti­ci­lor exis­ten­te la nive­lul mări­lor și ocea­ne­lor.

La dez­ba­teri au fost pre­zen­ta­te o serie de bune prac­tici exis­ten­te la nivel Euro­pean și în zona Mării Negre, în țări pre­cum Ucrai­na, Bul­ga­ria, Geor­gia, Tur­cia, Româ­nia, Fran­ța, Por­tu­ga­lia, Aus­tria.

În înche­ie­rea eve­ni­men­tu­lui, s‑a con­clu­zio­nat că exis­tă o mul­ti­tu­di­ne de acti­vi­tăți și pro­iec­te în regiu­nea Mării Negre, care ar tre­bui să fie extin­se și valo­ri­fi­ca­te folo­sind un model-cadru de struc­tu­ra­re al gru­pu­ri­lor exis­ten­te în dife­ri­te insti­tu­ții pen­tru dezvol­ta­rea aces­tei ini­ția­ti­ve într-un mod sus­te­na­bil. Aceas­ta este oport­u­ni­ta­tea ofe­ri­tă de Rețea­ua Euro­pea­nă a Şco­li­lor spe­cia­li­za­te în pro­mo­va­rea Cre­ş­te­rii Albas­tre – EU4Ocean – Network of Euro­pean Blue Scho­ols!

Marea Nea­gră repre­zin­tă un obiec­tiv stra­te­gic și un veri­ta­bil incu­ba­tor al cer­ce­tă­rii și dezvol­tă­rii pen­tru Româ­nia. Ast­fel, în data de 8 mai, 2019, a fost lan­sa­tă la Bucu­rești, Agen­da Stra­te­gi­că pen­tru Cer­ce­ta­re şi Ino­va­re la Marea Nea­gră (SRIA).

În vede­rea spri­ji­ni­rii pro­ce­su­lui de imple­men­ta­re a SRIA, în octom­brie 2019, a luat start pro­iec­tul Bla­ck Sea CONNECT —  Coor­di­na­tion of mari­ne and mari­ti­me resear­ch and inno­va­tion in the Bla­ck Sea, finan­țat prin Pro­gra­mul-cadru pen­tru cer­ce­ta­re și ino­va­re al Uniu­nii Euro­pe­ne — Ori­zont 2020.

Rețea­ua Uni­ver­si­tă­ți­lor de la Marea Nea­gră (RUMN) este res­pon­sa­bi­lă de imple­men­ta­rea Sar­ci­nii 4.2 — Con­ști­en­ti­za­rea și sen­si­bi­li­za­rea comu­ni­tă­ții față de pro­ble­ma­ti­ci­le exis­ten­te în zona Mării Negre, având urmă­toa­re­le obiec­ti­ve: acti­vi­tăți edu­ca­țio­na­le, orga­ni­za­rea unei plat­for­me de for­ma­re onli­ne, acti­vi­tăți de tip Hac­ka­thon, dezvol­ta­rea unui obser­va­tor al Mării Negre pri­vind creș­te­rea albas­tră, târ­guri ști­in­ți­fi­ce, cara­va­ne mobi­le cu o serie de apli­ca­ții, jocuri și acti­vi­tăți de cre­a­ție artis­ti­că tema­ti­ce cu pri­vi­re la ini­ția­ti­va “creș­te­rea albas­tră” în zona Mării Negre și târ­guri de artă.

RUMN este o orga­ni­za­ţie inter­na­ţio­na­lă ad-hoc, care cuprin­de pes­te 120 de uni­ver­si­tă­ţi

mem­bre, din cele 12 sta­te care fac par­te din Orga­ni­za­ţia de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră (OCEMN): Alba­nia, Arme­nia, Azer­bai­jan, Bul­ga­ria, Geor­gia, Gre­cia, Mol­do­va, Româ­nia, Fede­ra­ţia Rusă, Ser­bia, Tur­cia, Ucrai­na.

În ace­lași timp, în cadrul Ini­ția­ti­vei EU4Ocean, spri­ji­ni­tă de Comi­sia Euro­pea­nă, a fost ini­ția­tă „Rețea­ua Euro­pea­nă a Şco­li­lor spe­cia­li­za­te în pro­mo­va­rea Cre­ş­te­rii Albas­tre – EU4Ocean – Network of Euro­pean Blue Scho­ols”.

Pro­gra­mul și înre­gis­tra­rea VIDEO a lucră­ri­lor pot fi acce­sa­te pe pagi­na de inter­net a RUMN: https://bsun.org/, res­pec­tiv: https://bsun.org/pages/resources/bsun-tv.php.


Man­ga­lia News, 31.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply