RESPECT, DEMNITATE, ONOARE! | Sunt demnă, țin capul sus, pentru că sunt fiică de ofițer al Armatei Române! | Mădălina Mirea

0
367

RESPECT, DEMNITATE, ONOARE! | Sunt demnă, țin capul sus, pentru că sunt fiică de ofițer al Armatei Române! | Mădălina Mirea.

In vre­muri gre­le, în tim­puri de res­triș­te, ați fost trup și suflet ală­tu­ri de noi. Uităm repe­de, dar ero­ii nu se uită! E în firea ome­neas­că, atunci când ți‑e bine, să uiți. Să uităm… Eu nu am cum. Tata a fost mili­tar dedi­cat Arma­tei româ­ne. Am par­ti­ci­pat la para­de mili­ta­re încă de mică, am învă­țat ce este Cin­stea și Dis­ci­pli­na, am tră­it prin­tre alar­me și am ști­ut când plea­că, dar nu când se întoar­ce…

Am învă­țat că mili­ta­rul ade­vă­rat este un exem­plu pen­tru cei din jur. Țara mea, patria mea, dra­pe­lul meu…, toa­te le știu de mică, de la tata. Erau alte valori, atunci. Pen­tru puțini mai sunt și acum. Res­pect, dem­ni­ta­te, onoa­re.

Azi ne-am înră­it, ne-am uitat valo­ri­le. Ne vin­dem ușor dem­ni­ta­tea. Dacă ar fi tră­it tata, sigur l‑ar fi amă­rât vre­mu­ri­le astea. Dar, prin mine, prin noi, copi­ii lui, încă se mai păs­trea­ză ce și‑a dorit. Să ne res­pec­tăm, să res­pec­tăm, să ne iubim nația asta și așa greu încer­ca­tă, în care valo­ri­le sunt împin­se afa­ră din joc, iar nuli­tă­ți­le câști­gă fai­mă. O fai­mă efe­me­ră, dar care încal­că ori­ce prin­ci­piu…

Cu spe­ran­ța că încă onoa­rea, dem­ni­ta­tea, hai­na mili­ta­ră repre­zin­tă ceea ce am învă­țat de mici, aduc un pios oma­giu și mili­ta­ri­lor care nu mai sunt. Tata, îți pro­mit că de aici, din lumea pămîn­te­ni­lor, voi ține cont de tot ceea ce m‑ai învă­țat. Să fiu dem­nă, să țin capul sus, pen­tru că sunt fii­că de ofi­țer al Arma­tei Româ­ne! Nu te voi dez­a­măgi.

Cu res­pect și sti­mă, cu admi­ra­ție și dor…, cea care te va amin­ti în nenu­mă­ra­te rân­duri ca pe un exem­plu de mili­tar, de tată, de OM!

La mulți ani, mili­ta­ri­lor Arma­tei Româ­ne!

Mădă­li­na Mirea, Bra­șov, 25 Octom­brie 2020.

MN: Mul­țu­mim, dra­ga noas­tră Mădă­li­na, pen­tru toa­te gân­du­ri­le fru­moa­se, inclu­se și în cele­lal­te arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, ce pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 25.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply