Remus Macovei: Se împlinesc 104 ani de când militarii români din Brigada 17 Infanterie, comandată de colonelul Stan Poetaș au reușit să mențină cu eroism și cu un spirit de sacrificiu deosebit poziția fortificată de la Topraisar

0
269

În aces­te zile se împli­nesc 104 ani de când mili­ta­rii români din Bri­ga­da 17 Infan­te­rie, coman­da­tă de colo­ne­lul Stan Poe­taș au reu­șit să men­ți­nă, cu ero­ism și un spi­rit de sacri­fi­ciu deo­se­bit, pozi­ția for­ti­fi­ca­tă de la Toprai­sar. Aceștia au rezis­tat timp de trei zile ofen­si­vei Divi­zi­ei 217 Infan­te­rie și Bri­gă­zii Bode, coor­do­na­tă de feld­ma­re­șa­lul August von Mac­ken­sen.

Pen­tru cin­sti­rea plu­ga­ri­lor dobro­geni care și-au jert­fit via­ța în tim­pul aces­tei bătă­lii, Bri­ga­da 9 Meca­ni­za­tă “Mără­șești”, cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, Fili­a­la Jude­țea­nă Con­stan­ța și Aso­ci­a­ți­ei Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți, a orga­ni­zat un cere­mo­n­i­al mili­tar și reli­gi­os la Movi­la Mura­tan.

G‑ral ( r ) Remus Maco­vei, octom­brie 2020, Toprai­sar.

Foto — Dan Nico­lau și Ionuț Dru­che.

MN — Citiți și: Remus Maco­vei: Poves­tea fru­moa­să, dar tris­tă, a unui monu­ment…

Și, cum spu­neam în arti­co­lul ante­ri­or: S‑ar cuve­ni ca noul Con­si­liu Jude­țean Con­stan­ța să orga­ni­ze­ze un con­curs de pro­iec­te adre­sat sculp­to­ri­lor români, pen­tru un Monu­ment demn de lup­te­le și sacri­fi­ci­ul suprem al osta­și­lor români, la 1916, pe pămân­tul dobro­gean și să se ridi­ce un nou Monu­ment la Toprai­sar!


Man­ga­lia News, 10.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply