PROMOVARE ELECTORALA pe MANGALIA NEWS! Spații rezervate pentru partidele politice și candidații independenți, la ALEGERILE PARLAMENTARE 2020

0
246

PROMOVARE ELECTORALA pe MANGALIA NEWS! Spații rezervate pentru partidele politice și candidații independenți, la ALEGERILE PARLAMENTARE 2020.

PROMOVARE ELECTORALĂ în coti­dia­nul onli­ne MANGALIA NEWS! Spa­ții rezer­va­te pen­tru par­ti­de­le poli­ti­ce și can­di­da­ții inde­pen­denți, la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Româ­ni­ei, din data de 6 decem­brie 2020. Dis­tri­bu­im ofer­te­le dum­ne­a­voas­tră elec­to­ra­le pe pagi­ni­le / gru­pu­ri­le noas­tre de soci­a­li­za­re și pe gru­pu­ri­le / pagi­ni­le par­te­ne­re!

Des­pre per­for­man­țe­le por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, vor­besc cifre­le, aici: MANGALIA NEWS se men­ți­ne pe PRIMUL LOC, în cla­sa­men­tul site-uri­lor loca­le și aici: Man­ga­lia News pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re. Con­form Goo­gle Ana­ly­tics, Man­ga­lia News are acum aproa­pe 4 mili­oa­ne de uti­li­za­tori unici, cu pes­te 12 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări.  

Aria de aco­pe­ri­re a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News este reflec­ta­tă, secun­dă de secun­dă, aici:

IMPORTANTMan­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pen­tru Dias­po­ra româ­neas­că! Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă AICI.

Adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei vă stă la dis­po­zi­ție: [email protected] 


Man­ga­lia News, 24.10.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply