Prof. Vlad Ciurea: ”Izolarea ne‑a tâmpit. Arma împotriva COVID-ului e imunitatea, deci gândurile bune, starea noastră de sănătate, de prospețime, activitatea fizică și gândirea pozitivă”

0
569

Izo­la­rea are efec­te neu­ro­lo­gi­ce seri­oa­se, atra­ge aten­ția pro­fe­so­rul neu­ro­chi­rurg Vlad Ciu­rea. În spe­cial per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce tre­bu­ie să iasă afa­ră să soci­a­li­ze­ze, pen­tru sti­mu­la­rea cre­ie­ru­lui și a imu­ni­tă­ții. În aceas­tă peri­oa­dă, au apă­rut situ­a­ții frec­ven­te în care mai mul­te per­soa­ne sufe­ră de tul­bu­rări de memo­rie, dez­o­rien­ta­re, pro­ble­me de echi­li­bru sau lip­sa coor­do­nă­rii. Toa­te sunt efec­te ale unei ruti­ne zil­ni­ce repe­ti­ti­ve și limi­ta­te între patru pereți, con­si­de­ră neu­ro­chi­rur­gul.

Am obser­vat ceva, încă nu sunt rapor­ta­te, la pacien­ții mei care au feno­me­ne ușoa­re, că evo­lu­ea­ză. Mi‑e foar­te jenă să‑i arunc în față unei doam­ne, domn «dum­ne­a­ta ai Alzhe­i­mer». Toți vin în ulti­mul timp, de la o anu­mi­tă vâr­stă, cu tul­bu­rări de memo­rie, dez­o­rien­ta­re, pro­ble­me de echi­li­bru sau nu mai au coe­ren­ța ges­tu­lui, sca­pă paha­rul. De ce? «Mama e stre­sa­tă, buni­ca nu se mai coor­do­nea­ză». Alt­ce­va este.

Con­e­xiu­ni­le în sis­te­mul ner­vos nu se mai fac corect, pen­tru că aceas­tă izo­la­re nu a dus la ceva bun. Între patru pereți, uitân­du-ne even­tu­al la TV sau dis­cu­tând ace­leași lucruri în fami­lie nu am făcut decât să ne tâm­pim luni și luni de zile. Tre­bu­ie să ieșim afa­ră! Omul este un pro­dus soci­al, tre­bu­ie să vor­beas­că, să comu­ni­ce, tre­bu­ie să cola­bo­răm, să soci­a­li­zăm între noi” a decla­rat repu­ta­tul pro­fe­sor neu­ro­chi­rurg Vlad Ciu­rea, la Digi24, potri­vit hranasprirituala.ro.

Izo­la­rea are efec­te neu­ro­lo­gi­ce seri­oa­se, iar per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce sunt cele mai expu­se de izo­la­re, și tre­bu­ie să iasă afa­ră în parc, atra­ge aten­ția neu­ro­chi­rur­gul.

Este nevo­ie să schim­băm ruti­na. În acest moment ne-am izbit de ceva nou și în aceas­tă situ­a­ție nouă în care ne aflăm tre­bu­ie să ne adap­tăm. Per­soa­ne­le în vâr­stă, nu‑i lăsați în casă. Scoateți‑i măcar pe o ban­că, în parc, să soci­a­li­ze­ze, să vor­beas­că, să joa­ce șah, să facă cuvin­te încru­ci­șa­te. Toa­te lucru­ri­le aces­tea dezvol­tă cere­bral o gră­ma­dă de acti­vi­tăți.

Foar­te mul­tă lume, am con­sta­tat în ulti­mul timp, vin în fami­lie și spun că par­că uită, nu mai știe, pune che­i­le în fri­gi­der. Aceas­tă adu­na­re face foar­te bine pen­tru toa­tă lumea. Schim­bul de idei, vede­rea. Fap­tul că unul are o cra­va­tă mai fru­moa­să, o îmbră­că­min­te mai super­bă, o coa­fu­ră. Asta face foar­te bine, nu este invi­die, nu este gelo­zie, este o gân­di­re pozi­ti­vă. Aici urmea­ză și al doi­lea ele­ment, des­căr­ca­rea endo­cri­nă și al tre­i­lea ele­ment, imu­ni­ta­tea.

Gân­du­ri­le pozi­ti­ve – așa tre­bu­ie să fim. Dacă sun­tem încrun­tați, supă­rați, atunci nu obții nimic, nici inter­lo­c­u­to­rii tăi, nici cei de la ser­vi­ciu, nici cei de aca­să, încon­ti­nuu. Asta nu duce la nimic bun. Sca­de și imu­ni­ta­tea și te face vul­ne­ra­bil la COVID. Una din­tre mij­loa­ce­le de lup­tă împo­tri­va COVID-ului este imu­ni­ta­tea, deci gân­du­ri­le bune, sta­rea noas­tră de sănă­ta­te, de pros­peți­me, acti­vi­ta­tea fizi­că și gân­di­rea pozi­ti­vă”, a expli­cat pro­fe­so­rul de neu­ro­chi­rur­gie. (sur­sa: ampress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply