Pro România Social-Liberal este noul partid cu care Tăriceanu şi Ponta vor candida împreună la alegerile parlamentare din iarnă

0
302

Lide­rii ALDE şi Pro Româ­nia, Călin Popes­cu Tări­cea­nu res­pec­tiv Vic­tor Pon­ta, au anu­nţat, joi, că cele două for­ma­ţiuni vor can­di­da împre­u­nă la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din iar­nă, sub sigla unui sin­gur par­tid – Pro Româ­nia Soci­al-Libe­ral.

În ce pri­veş­te pari­ta­tea la par­la­men­ta­re, cei doi lideri au expli­cat că aceas­ta se va face pe „cri­te­rii obiec­ti­ve de per­for­manţă”.

Con­cret, va fi o pari­ta­te de 60–40% în favoa­rea Pro Româ­nia. Tot­o­da­tă, aceş­tia au anu­nţat că vor fi capi de lis­tă, Vic­tor Pon­ta la Came­ra Depu­ta­ţi­lor, iar Călin Popes­cu Tări­cea­nu la Senat.

Acum sun­tem iar în cri­ză. Dacă alţii nu au cura­jul sau nu au dorinţa de a opri dru­mul spre pră­pas­tie, îl facem noi. Vreau să cred că putem con­strui în jurul aces­tei echi­pe, cu spri­ji­nul ALDE, o alter­na­ti­vă. Mă bucur foar­te mult şi salut fap­tul că întrea­ga con­du­ce­re a ALDE a fost de acord să unim forţe­le pe care le avem. Nu sunt niş­te forţe uri­a­şe, însă viziu­nea comu­nă ne per­mi­te să vor­bim şi să venim cu solu­ţii şi cu oameni la ce se întâm­plă. Aşa cum în 2020 am fost sin­gu­rii care s‑au opus în Par­la­ment măsu­ri­le greşi­te, aşa vom face şi de acum înco­lo, însă mai puter­nic împre­u­nă”, a decla­rat Vic­tor Pon­ta joi sea­ră la într‑o con­fe­rinţă de pre­să, potri­vit adevarul.ro.

Aces­ta a acu­zat apoi PSD-ul că face blat con­ti­nuu cu PNL, moti­vând refu­zul soci­al-demo­cra­ţi­lor de a face o ali­anţă de stân­ga la Bucu­reşti.

Ne-au con­vins că nu doresc să lup­te. Vor să piar­dă cum au pier­dut şi la Bucu­reşti. Nu vor să deran­je­ze. Să facă non-com­bat. Noi nu sun­tem de acord cu acest lucru. Fără cei de la PSD, noi ne vom lup­ta cu PNL, Kla­us Iohan­nis, USR, cei care la acest moment duc Româ­nia în pră­pas­tie. Vom can­di­da împre­u­nă sub un nou par­tid – Pro Româ­nia Soci­al-Libe­ral. Într‑o sin­gu­ră gân­di­re şi viziu­ne pot să blo­che­ze ceea ce acum pare un drum drept spre pră­pas­tie”, a mai adă­u­gat Pon­ta.

La rân­dul său, lide­rul ALDE Călin Popes­cu Tări­cea­nu a expli­cat că exis­tă o „dorinţă a par­ti­de­lor mari de a eli­mi­na de pe sce­na poli­ti­că par­ti­de­le mici”. (sur­sa: stirileampress.ro).


Man­ga­lia News, 09.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply