Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs pentru angajarea a 5 consilieri clasa I grad profesional superior

0
949

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru anga­ja­rea a 5 con­si­li­eri cla­sa I grad pro­fe­sio­nal superior

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs, prin recru­ta­re, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. II din Legea nr. 203/2020, pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 55/2020, pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19 şi a H.G. nr. 611/2008, pen­tru apro­ba­rea nor­me­lor pri­vind orga­ni­za­rea şi dezvol­ta­rea cari­e­rei fun­cţio­na­ri­lor publici, în data de 26.11.2020, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de 02.12.2020, ora 11:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul insti­tu­ţi­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, pen­tru ocu­pa­rea urmă­toa­re­lor fun­cţii publi­ce de exe­cu­ţie vacante:

– con­si­li­er, cla­sa I grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Biro­ul Urmă­ri­re Contracte;

– con­si­li­er, cla­sa I grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Com­par­ti­men­tul Evi­denţă şi Pla­tă Bene­fi­cii de Asis­tenţă Socială;

– con­si­li­er, cla­sa I grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Biro­ul Investiţii;

– con­si­li­er, cla­sa I grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne şi S.S.M.;

– con­si­li­er, cla­sa I grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Ser­vi­ci­ul Dezvol­ta­re, Pro­mo­va­re Turis­ti­că şi Orga­ni­za­re Evenimente.

Can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că con­di­ţi­i­le gene­ra­le pre­vă­zu­te de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv. Dura­ta nor­ma­lă a tim­pu­lui de mun­că este de 8 ore/ zi, 40 ore/săptămână.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce de par­ti­ci­pa­re la con­curs, pen­tru fun­cţi­i­le de:

1) con­si­li­er, cla­sa I grad pro­fe­sio­nal superior:

–  stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul şti­inţe­lor eco­no­mi­ce, juri­di­ce sau administrative;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor mini­mum 7 ani.

2) con­si­li­er, cla­sa I, grad pro­fe­sio­nal debutant:

– stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul şti­inţe­lor eco­no­mi­ce, juri­di­ce sau administrative;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor – nu este cazul.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în peri­oa­da 27.10.2020 – 16.11.2020, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Şos. Con­stanţei nr. 13, Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne şi S.S.M., per­soa­nă de con­tact Baban Gabriel, şef ser­vi­ciu, tele­fon: 0241751060, int. 214, fax: 0241755606, e‑mail: [email protected], şi tre­bu­ie să conţi­nă urmă­toa­re­le documente:

a) for­mu­la­rul de înscriere;

b) cur­ri­cu­lum vitae, mode­lul comun european;

c) copia actu­lui de identitate;

d) copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi perfecţionări;

e) copia car­ne­tu­lui de mun­că şi după caz, a ade­ve­rinţei eli­be­ra­te de anga­ja­tor pen­tru peri­oa­da lucra­tă, care să ates­te vechi­mea în mun­că şi, după caz, în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pă­rii fun­cţi­ei publice;

f) copia ade­ve­rinţei care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al candidatului;

g) cazi­e­rul judiciar;

h) decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re sau ade­ve­rinţa care să ates­te cali­ta­tea sau lip­sa cali­tă­ţii de lucră­tor al Secu­ri­tă­ţii sau cola­bo­ra­tor al acesteia.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs sau în copii legalizate.

Model ade­ve­rin­ta – Cli­ck AICI

Ari­bu­ti­i­le pos­tu­lui – Cli­ck AICI

Bibli­o­gra­fii – Cli­ck AICI

Decla­ra­tie pe pro­pria ras­pun­de­re cf OUG 24 2008 – Cli­ck AICI

For­mu­lar con­curs – Cli­ck AICI


Man­ga­lia News, 31.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply