Primăria Mangalia va organiza o piață volantă cu produse de sezon, în Portul turistic, în perioada 14–18 octombrie

0
557

Pri­mă­ria Man­ga­lia va orga­ni­za o pia­ță volan­tă cu pro­du­se de sezon, în Por­tul turis­tic, în peri­oa­da 14–18 octom­brie.

Radu Cris­ti­an: ”În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

Până la emi­te­rea unor noi măsuri res­tric­ti­ve, pia­ța volan­tă de la sfâr­șit de săp­tămâ­nă con­ti­nuă să se des­fă­șoa­re, în par­ca­rea din zona Clu­bu­lui Nau­tic (lân­gă sedi­ul RAJA), cu res­pec­ta­rea tutu­ror nor­me­lor de igie­nă și dis­tan­ța­re fizi­că, pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție fiind obli­ga­to­rie.

Pe aceas­tă cale, vă infor­mez că, în urma nume­roa­se­lor soli­ci­tări din par­tea cetă­țe­ni­lor, Pri­mă­ria Man­ga­lia va orga­ni­za o pia­ță volan­tă, cu pro­du­se de sezon, în Por­tul turis­tic, în peri­oa­da 14–18 octom­brie. Vă voi ține la curent cu even­tu­a­le­le modi­fi­cări ale pro­gra­mu­lui. Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!”


Man­ga­lia News, 11.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply