Primăria Mangalia scoate PATRU POSTURI VACANTE la CONCURS

0
988

Anunt nr. 56846/15.10.2020, pri­vind orga­ni­za­rea con­cur­su­lui pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie vacan­te din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Pri­ma­ru­lui Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re, în data de Luni, 09.11.2020, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de Mier­curi, 11.11.2020, ora 11:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, con­form H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pen­tru ocu­pa­rea urmă­toa­re­lor pos­turi con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie vacan­te:

– 1 post de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA – Com­par­ti­men­tul Port Turis­tic;

– 1 post de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA – Com­par­ti­men­tul Eca­ri­saj;

– 1 post de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Par­curi şi Spa­ţii Verzi;

– 1 post de admi­nis­tra­tor treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Com­par­ti­men­tul Cimi­ti­re.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA şi admi­nis­tra­tor treap­ta pro­fe­sio­na­lă I:

– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

– vechi­me în mun­că – mini­mum 7 ani.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă I:

– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

– vechi­me în mun­că – mini­mum 4 ani.

Dosa­re­le de con­curs se vor depu­ne la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, în ter­men de 10 zile lucră­toa­re de la data publi­că­rii pre­zen­tu­lui anu­nţ în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a, în peri­oa­da 15.10.2020 – 28.10.2020 și vor con­ți­ne în mod obli­ga­to­riu urmă­toa­re­le docu­men­te:

a) for­mu­la­rul de înscri­e­re;

b) cur­ri­cu­lum vitae, mode­lul comun euro­pean;

c) copia actu­lui de iden­ti­ta­te;

d) copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi per­fe­cţio­nări;

e)carnetul de mun­că sau, după caz, ade­ve­rinţe­le care ates­tă vechi­mea în mun­că, în mese­rie şi/sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor, în copie;

f) ade­ve­rinţa care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui;

g) cazi­e­rul judi­ci­ar;

h) dosar cu şină.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs sau în copii lega­li­za­te.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne de la sedi­ul insti­tu­ți­ei şi la tele­fon 0241/751060.

Bibli­o­gra­fii.

For­mu­lar con­curs con­trac­tu­ali.


Man­ga­lia News, 16.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply