Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, reales în funcția de membru în Comitetul Director al EUROCHAMBRES

0
191

Pre­șe­din­te­le Came­rei de Comerț și Indus­trie a Româ­ni­ei (CCIR), dl. Mihai Dara­ban, a fost rea­les, Joi, 15 octom­brie, în func­ția de mem­bru în Comi­te­tul Direc­tor al Aso­ci­a­ți­ei Came­re­lor de Comerț și Indus­trie Euro­pe­ne (EUROCHAMBRES), în cadrul celei de 128‑a edi­ții a Adu­nă­rii Gene­ra­le a aso­ci­a­ți­ei.

Apar­te­nen­ța la EUROCHAMBRES ofe­ră Came­rei de Comerț și Indus­trie a Româ­ni­ei vizi­bi­li­ta­te spo­ri­tă pe plan euro­pean şi infor­ma­ţii con­stan­te, de actu­a­li­ta­te cu pri­vi­re la cele mai impor­tan­te subiec­te de pe agen­da euro­pea­nă, care vizea­ză comu­ni­ta­tea de afa­ceri.

Oda­tă cu rea­le­ge­rea în aceas­tă func­ție care mă ono­rea­ză, voi con­ti­nua să sus­țin pro­mo­va­rea unei eco­no­mii euro­pe­ne sus­te­na­bi­le, a comer­țu­lui liber, cre­a­rea de noi locuri de mun­că, o dezvol­ta­re dura­bi­lă, pre­cum și îmbu­nă­tă­ți­rea nive­lu­lui de trai. Tot­o­da­tă, pre­zen­ța într-un for euro­pean atât de impor­tant demon­strea­ză încă o dată impli­ca­rea și deter­mi­na­rea Came­rei de Comerț și Indus­trie a Româ­ni­ei, în sen­sul dezvol­tă­rii mediu­lui de afa­ceri din țara noas­tră, atât pe plan națio­nal, cât și inter­națio­nal”, a decla­rat pre­șe­din­te­le CCIR, dl. Mihai Dara­ban.

EUROCHAMBRES repre­zin­tă pes­te 20 mili­oa­ne de între­prin­deri în Euro­pa – 98% din­tre care sunt IMM-uri – prin inter­me­di­ul celor 45 de orga­ni­za­ții națio­na­le mem­bre și a celor 1700 de came­re regio­na­le și loca­le.

CCIR este mem­bră a EUROCHAMBRES, înce­pând cu anul 1993, având ini­țial cali­ta­tea de mem­bru afi­li­at, iar înce­pând cu 2007, dato­ri­tă ade­ră­rii Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă, a obți­nut cali­ta­tea de mem­bru cu drep­turi depli­ne.


Man­ga­lia News, 17.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply