PONTICA 53 — Sesiune Științifică Internațională, organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
445

În peri­oa­da 15 – 16 octom­brie 2020, se vor des­fă­șu­ra onli­ne lucră­ri­le celei de‑a 53‑a edi­ții a Sesiu­ni­lor Ști­in­ți­fi­ce Inter­națio­na­le orga­ni­za­te sub gene­ri­cul ”PONTICA”, de Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța. 

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sesiu­nii va avea loc mier­curi, 14 octom­brie 2020, ora 11.00, în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța.

După alo­cu­țiu­ni­le ofi­ci­a­le, vor fi sus­ți­nu­te, în plen, comunicările: 

  • Acti­vi­tă­ți­le Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța în anul 2020 - Sorin Mar­cel Coles­niuc, Direc­to­rul Gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța.
  • Arhe­o­lo­gia pre­ven­ti­vă din jude­țul Con­stan­ța în anul 2020 – Con­stan­tin Băjenaru.

În con­ti­nu­a­re, vor fi lan­sa­te două volume: 

  • Avram, L. Buzo­ia­nu (eds.), VARIA EPIGRAPHICA ET ARCHAEOLOGICA. Volu­me dédié à la mémo­ire de MARIA BĂRBULESCU, Pon­ti­ca 52 (2019), Supple­men­tum VI, Con­stan­ța, 2019. pre­zen­ta­re Livia Buzo­ia­nu – redac­to­rul șef al revis­tei PONTICA.
  • Paras­chiv-Tal­ma­țchi, A.D. Stă­ni­că, C. Șova, G. Cus­tu­rea, MIXOBARBARII DIN DOBROGEA ÎN CONTEXTUL LUMII BIZANTINE (SECOLELE VI-XIII). Cata­log de expo­zi­ție / MIXOBARBAROI FROM DOBRUJA IN THE CONTEXT OF THE BYZANTINE WORLD (6th-13th CENTURY). Exhi­bi­tion cata­log, Edi­tu­ra Mega, Cluj-Napo­ca, 2020. Pre­zen­ta­re Cris­ti­na Tal­ma­țchi – coa­u­tor album.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Sesiu­nii Ști­in­ți­fi­ce Inter­națio­na­le Pon­ti­ca se va înche­ia cu ver­ni­sa­jul a două expo­zi­ții temporare: 

  • Mixo­bar­ba­rii din Dobro­gea în con­tex­tul lumii bizan­ti­ne (seco­le­le VI-XIII);
  • In memo­ri­am Geor­ge Culea.

În zile­le de 15 – 16 octom­brie, lucră­ri­le se vor des­fă­șu­ra onli­ne pe sec­țiuni, după cum urmea­ză: Pre­i­s­to­rie, Gre­co-Roma­nă, Medi­e­va­lă, Moder­nă și Con­tem­po­ra­nă, Numis­ma­ti­că, Res­ta­u­ra­re – Con­ser­va­re și sec­țiu­ni­le:

  • Arhe­o­lo­gie oto­ma­nă în Dobrogea,
  • Ana­le­le Dobro­gei la Centenar. 
  • Moder­ni­ta­te și con­tem­po­ra­ne­i­ta­te în Dobrogea
  • Stat și soci­e­ta­te în Româ­nia comu­nis­tă și post-comunistă.

La Sesiu­nea Ști­in­ți­fi­că Inter­națio­na­lă Pon­ti­ca din acest an sunt înscriși pes­te 120 de spe­cia­liști și experți în arhe­o­lo­gie și isto­rie, din țară și de pes­te hota­re (Bul­ga­ria, Polo­nia, Aus­tria, Fran­ța, Rep. Mol­do­va): pro­fe­sori uni­ver­si­tari, cer­ce­tă­tori ști­in­ți­fici, arhe­o­logi, muze­o­grafi, res­ta­u­ra­tori, con­ser­va­tori, arhi­viști etc, care vor sus­ți­ne un număr de 103 comunicări.

Iată aici PROGRAMUL INTEGRAL al lucră­ri­lor PONTICA, ce se vor des­fă­șu­ra pe par­cur­sul celor trei zile: PROGRAM PONTICA 53.


Man­ga­lia News, 14.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply