Poliția de Frontieră: Activitate intensă la PTF Nădlac II — 70 de cetăţeni din Turcia, India şi Siria, depistaţi ascunși în patru mijloace de transport [VIDEO]

0
190

În aceas­tă noap­te, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Punc­tu­lui de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Năd­lac II au depis­tat, ascun­se în patru mij­loa­ce de trans­port con­du­se de trei cetă­țeni turci și un român, 70 de per­soa­ne din Tur­cia, India și Siria, care au încer­cat să trea­că ile­gal gra­ni­ţa în Unga­ria.

* În sea­ra zilei de 02.10.2020, în jurul orei 22.30, la Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Năd­lac II, s‑a pre­zen­tat pen­tru efec­tu­a­rea for­ma­li­tă­ţi­lor de fron­ti­e­ră, pe sen­sul de ieşi­re din ţară, cetă­ţea­nul turc K.S., în vâr­stă de 46 de ani, con­du­când un ansam­blu ruti­er înma­tri­cu­lat în Tur­cia. Aces­ta trans­por­ta gru­pa­je meta­li­ce pe ruta Tur­cia-Polo­nia.

În urma efec­tuă­rii con­tro­lu­lui de fron­ti­e­ră, s‑a con­sta­tat că în par­tea din spa­te a semi­re­morcii cablul vamal este secţio­nat. Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au pro­ce­dat la efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui amă­nu­nţit al mij­lo­cu­lui de trans­port, iar în inte­ri­o­rul semi­re­morcii au fost des­co­pe­ri­te ascun­se, prin­tre obiec­te­le trans­por­ta­te, două­spre­ze­ce per­soa­ne.

În cadrul pri­me­lor veri­fi­cări, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au sta­bi­lit că cei în cau­ză sunt cetă­țeni turci, unspre­ze­ce adulţi şi un minor, adul­ții având vâr­ste cuprin­se între 18 şi 45 ani, iar mino­rul în vâr­stă de 4 ani.

* În data de 03.10.2020, în jurul orei 02.25, la ace­lași punct de fron­ti­e­ră, s‑a pre­zen­tat pen­tru a ieşi din ţară un alt șofer turc, Y.M., în vâr­stă de 43 de ani, la vola­nul unui auto­mar­far înma­tri­cu­lat în Tur­cia, care, de ase­me­nea, trans­por­ta gru­pa­je meta­li­ce în Polo­nia.

În urma efec­tuă­rii con­tro­lu­lui de fron­ti­e­ră, în coo­pe­ra­re cu cole­gii de la Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Timi­șoa­ra, au fost des­co­pe­ri­te ascun­se, în inte­ri­o­rul semi­re­morcii, prin­tre obiec­te­le trans­por­ta­te, 31 de per­soa­ne, din­tre care   29 de adulţi cu vâr­ste 19 și 42 de ani și doi minori în vâr­stă de 11, res­pec­tiv 16 ani. Per­soa­ne­le sunt cetă­țeni din Siria şi Tucia.

* Câte­va minu­te mai târ­ziu, tot la P.T.F. Năd­lac II, s‑a pre­zen­tat al tre­i­lea cetă­ţean turc, B.N., în vâr­stă de 49 de ani, șofer al unui auto­măr­far, care trans­por­ta în Polo­nia role din alu­mi­niu.

Și în acest caz s‑a efec­tu­at un con­trol amă­nu­n­țit, în coo­pe­ra­re cu cole­gii de la Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Timi­șoa­ra, în urma căru­ia  au fost des­co­pe­riți ascu­nși în inte­ri­o­rul semi­re­morcii, 18 cetă­ţeni din Tur­cia şi Siria, cu vâr­ste cuprin­se între 18 şi 37 de  ani.

 * Doar două minu­te mai târ­ziu, la ace­lași punct de tre­ce­re, s‑a pre­zen­tat pen­tru a ieși din țară, cetă­ţea­nul român H.I., în vâr­stă de 21 de ani, con­du­când un micro­buz înma­tri­cu­lat în Româ­nia. Con­form docu­men­te­lor de însoţi­re a măr­fii, şofe­rul trans­por­ta plăci OSB, având ca des­ti­na­ţie Slo­va­cia.

Şi în acest caz, în com­par­ti­men­tul măr­fă au fost des­co­pe­riți ascu­nși nouă băr­bați din India, cu vâr­ste cuprin­se între 23 şi 44 ani, pose­sori ai unor per­mi­se de șede­re româ­nești eli­be­ra­te în scop de mun­că.

În toa­te cazu­ri­le, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări cu pri­vi­re la încăl­ca­rea regi­mu­lui fron­ti­e­rei de stat față de cetă­ţe­nii stră­ini depis­ta­ţi ascu­nşi in mij­loa­ce­le de trans­port, res­pec­tiv sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de tra­fic de migranți pen­tru şofe­rii în cau­ză, la fina­li­za­re urmând a fi dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.


Man­ga­lia News, 03.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply