Plajele litoralului constănțean se vor extinde chiar și cu 100 de metri față de lățimea actuală. Anul acesta se lucrează în zona Mamaia-Năvodari [VIDEO]

0
342

Ape­le Româ­ne Dobro­gea-Lito­ral: Mii și mii de tone de nisip vor fi adu­se din lar­gul Mării Negre cu aju­to­rul a pes­te doi km de țea­vă, care acum se montea­ză în zona de nord a pla­jei din Năvo­dari. Prin aceas­ta și cu aju­to­rul unei nave spe­cia­li­za­te de ulti­mă gene­ra­ție — o dra­gă absor­bant refu­lan­tă, pla­je­le lito­ra­lu­lui con­stăn­țean se vor extin­de chiar și cu 100 de metri față de lăți­mea actu­a­lă!🦀Și să nu uităm că pro­iec­tul pre­su­pu­ne mult mai mult decât o sim­plă înni­si­pa­re! Ne pro­pu­nem ca tot până în 2023, să creăm aproa­pe 17 km de noi diguri (epiuri), 11 reci­fe arti­fi­ci­a­le și 13 bios­truc­turi sub­mer­se. Aces­tea vor avea rol atât de pro­te­ja­re a țăr­mu­lui Mării Negre dar și de pro­li­fe­ra­re a bio­di­ver­si­tă­ții mari­ne din apro­pi­e­rea lini­ei de țărm.

🏖️Înce­pem anul aces­ta cu pla­ja din Mama­ia și Năvo­dari și vom con­ti­nua anul vii­tor cu cele din Efo­rie și Cos­ti­nești. Până în 2023, sun­tem con­vinși că vom ajun­ge cu înni­si­pa­rea până în sudul lito­ra­lu­lui, la 2 Mai. Ast­fel, prin aces­te lucrări, putem pre­ve­ni ca feno­me­nul de ero­ziu­ne cos­ti­e­ră să nu lase Româ­nia, în urmă­to­rii 50 de ani, fără pla­je­le pe care le iubim cu toții…


Man­ga­lia News, 12.10.2020. (sur­sa: ABADL).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply