Piața Universității 1990, pe urmele Părintelui Justin — dublu eveniment cultural la Muzeul Unirii din Iași

0
229

Dublu eve­ni­ment cul­tu­ral, la Muze­ul Uni­rii din Iași.

Seni­o­rii Ligii Stu­den­ți­lor vor fi pre­zenți la Iași, ală­tu­ri de ieșe­nii care sunt aștep­tați marți, 13 octom­brie, ore­le 16.00, la Muze­ul Uni­rii din Iași, Str. Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu Nr 14, la un dublu eve­ni­ment cul­tu­ral: lan­sa­rea căr­ții jur­na­lis­tu­lui Vic­tor Ron­cea de con­vor­biri cu Părin­te­le Jus­tin Pâr­vu — “De nu ne vom păzi orto­do­xia, ne vom pier­de și nea­mul!” — și ver­ni­sa­jul Expo­zi­ți­ei de foto­gra­fie în aer liber “Pia­ța Uni­ver­si­tă­ții 1990 — 30 de ani”, cu ima­gini docu­men­ta­re rea­li­za­te de foto­gra­ful Nic Hanu, fost pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Artiș­ti­lor Foto­grafi din Româ­nia, regi­zo­rul Pas­cal Ilie Vir­gil și foto-jur­na­lis­tul Vic­tor Ron­cea, în peri­oa­da Feno­me­nu­lui Pia­ța Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești, înche­iat cu mine­ri­a­da din 13–15 iunie 1990.

Eve­ni­men­te­le sunt inspi­rat gru­pa­te împre­u­nă sub titlul lan­să­rii “Pia­ța Uni­ver­si­tă­ții 1990, pe urme­le Părin­te­lui Jus­tin”, pen­tru că mare­le duhov­nic de la Petru Vodă vor­beș­te în car­te și de ide­a­lu­ri­le tine­ri­lor anti­co­mu­niști din 1989 ‑1990, mulți din Liga Stu­den­ți­lor, din­tre care nu puțini încear­că să‑i mear­gă pe urme. Unul din­tre aceștia, mona­hul Filo­theu Bălan, fost mem­bru al Ligii Stu­den­ți­lor din Bucu­rești, ulte­ri­or secre­tar per­so­nal al Părin­te­lui Jus­tin, va fi pre­zent la lan­sa­re, ală­tu­ri de repre­zen­tan­tul noii gene­ra­ții de la Liga Stu­den­ți­lor din Iași, Sil­vian Ema­nu­el Man și de isto­ri­cul Cor­ne­liu Ciu­ca­nu, la rân­dul său fost mem­bru al Ligii Stu­den­ți­lor. Des­pre moș­te­ni­rea Părin­te­lui Jus­tin, la 7 ani de la ple­ca­rea sa la Ceruri, ne vor vor­bi Mai­ca Jus­ti­na Bujor și Arhi­man­dri­tul Hari­ton Negrea, sta­re­ții celor două mănăs­tiri cti­to­ri­te de Părin­te­le Jus­tin la Petru Vodă și Părin­te­le Cezar Țăbâr­nă, Redac­tor Șef al Edi­tu­rii Doxo­lo­gia a Mitro­po­li­ei Mol­do­vei și Buco­vi­nei.

Expo­zi­ția de foto­gra­fie docu­men­ta­ră Pia­ța Uni­ver­si­tă­ții 1990, pe care o va pre­zen­ta unul din­tre autori, Vic­tor Ron­cea, par­ti­ci­pant la eve­ni­men­te­le din 1989 — 1990, s‑a deru­lat mai întâi la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești — Pala­tul Suțu și apoi la Fes­ti­va­lul de Film și Isto­rii de la Râș­nov. Orga­ni­za­tori sunt Com­ple­xul Muze­al Națio­nal Mol­do­va Iași, Muze­ul Uni­rii, Insti­tu­tul Națio­nal pen­tru Stu­di­ul Tota­li­ta­ris­mu­lui al Aca­de­mi­ei Româ­ne, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, Aso­ci­a­ția Artiș­ti­lor Foto­grafi din Româ­nia și Seni­o­rii Ligii Stu­den­ți­lor împre­u­nă cu Liga Stu­den­ți­lor din Iași. 

Expo­zi­ția de foto­gra­fie și lan­sa­rea de car­te se doresc a fi și un oma­giu adus Sfin­tei Paras­che­va a Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 13.10.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply