Pentru IMM-uri! Schemele pentru capital de lucru și investiții ar putea fi funcționale în decurs de două săptămâni!

  0
  178

  Mier­curi, 14 octom­brie 2020, la înce­pu­tul ședin­ței de guvern, minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, Vir­gil Popes­cu, a făcut decla­ra­ții refe­ri­toa­re la cele 3 sche­me de gran­turi pen­tru IMMuri.

  Minis­trul Popes­cu a tre­cut în revis­tă numă­rul de apli­ca­ții depu­se pe micro­gran­turi, aces­tea fiind în număr de pes­te 14.000. Con­form minis­tru­lui, în cazul în care numă­rul maxim de bene­fi­ci­ari pe micro­gran­turi nu va fi atins, res­pec­tiv 50.000, ter­me­nul de depu­ne­re va fi pre­lun­git cu încă o săp­tămâ­nă. Ter­me­nul de depu­ne­re actu­al este vineri, 16 octom­brie 2020. Mai mul­te infor­ma­ții des­pre depu­ne­rea pe micro­gran­turi sunt dis­po­ni­bi­le aici.

  Refe­ri­tor la des­chi­de­rea apli­ca­ți­i­lor pen­tru cele­lal­te două sche­me de gran­turi, aces­ta a anun­țat fap­tul că vor fi des­chi­se în cur­sul săp­tămâ­nii vii­toa­re, res­pec­tiv pes­te două săp­tămâni:

  Săp­tămâ­na vii­toa­re ne dorim să dăm dru­mul la capi­tal de lucru. Mi-aș fi dorit să dăm dru­mul la sche­ma de inves­ti­ții îna­in­te, dar mai sunt niș­te regla­je de făcut la sche­ma de inves­ti­ții. Vom înce­pe cu capi­tal de lucru, după care, încă o săp­tămâ­nă, sche­ma de inves­ti­ții. Prac­tic, până la sfâr­și­tul lunii octom­brie vom avea toa­te sche­me­le func­țio­na­le”.

  În con­ti­nu­a­rea aces­tor infor­ma­ții, minis­trul Popes­cu a decla­rat refe­ri­tor la gran­tu­ri­le pen­tru inves­ti­ții fap­tul că vor fi sub for­mă de apel des­chis, 30 zile pen­tru depu­ne­rea pro­iec­te­lor, după care va fi eva­lu­a­rea.


  Man­ga­lia News, 16.10.2020.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply