Păpușarii puterii (thriller politic), semnat de Alexandru Rusu. Contribuie la apariția unuia dintre primele thrillere politice românești

0
347

”Cartea lui Alexandru Rusu — Păpușarii este în plină campanie de crowdfunding. De prisos să îți spun că deja am cotizat. Ceea ce îți recomand să faci și ție. Căci așa ajutăm autorii români. Și ne ajutăm și pe noi înșine pentru că, practic, ne obligăm să citim. Nu că nu am face‑o, oricum (mă rog, unii dintre noi…” 😀 ). (Cristian China-Birta).

Con­tri­bu­ie la apa­ri­ția unu­ia din­tre pri­me­le thri­l­le­re poli­ti­ce româ­nești, des­pre lumea din spa­te­le tele­vi­ziu­ni­lor și rela­ția toxi­că din­tre jur­na­liști și poli­ti­cieni. Tot ce tre­bu­ie să faci este să alegi una din recom­pen­se­le ală­tu­ra­te, pe care o vei pri­mi ime­di­at cum iese car­tea din tipar, în luna noiem­brie.

După ce vei citi aceas­tă car­te, nu vei mai putea pri­vi tele­vi­ziu­nea și mass-media din Româ­nia la fel. Cu 30 de ani de expe­rien­ță în pre­să, de mul­te ori în lup­tă direc­tă pen­tru liber­ta­tea de expri­ma­re (cu pro­ce­se la activ, pre­mi­at pen­tru deter­mi­na­rea sa, atât de Casa Rega­lă a Româ­ni­ei, în 2012, dar și cu Fre­e­Ex Fre­e­dom of Spe­e­ch Pri­ze, în 2015), Ale­xan­dru Rusu debu­tea­ză în pro­ză cu pri­mul său roman, care, deși apa­rent este unul fic­tiv, ara­tă ce se întâm­plă în culi­se­le pos­tu­ri­lor de știri și cum sunt coman­da­te și diri­ja­te infor­ma­ți­i­le.

Un roman care îți ara­tă cum tra­ge sfo­ri­le mass-medi­ei pute­rea și cât de strân­să este rela­ția din­tre poli­tic și așa-zisa pre­să libe­ră. Un roman cât un întreg manu­al de mani­pu­la­re.

Despre noi

Edi­tu­ra Hyper­li­te­ra­tu­ra s‑a năs­cut la sfâr­și­tul lui 2016 și prin ea ne-am pro­pus să schim­băm din teme­lii câte­va lucruri pe pia­ța de car­te româ­neas­că: pro­mo­va­re mai bună a auto­ri­lor români, drep­turi finan­ci­a­re mai mari pen­tru scri­i­tori, trans­pa­ren­ță și nu în ulti­mul rând res­pect pen­tru autor și pen­tru citi­tori. Majo­ri­ta­tea pro­iec­te­lor noas­tre au fost finan­ța­te de public prin crow­d­fun­ding și ast­fel am publi­cat cărți impor­tan­te ca Isto­ria ROC­Ku­lui româ­nesc sau autori ca Octa­vian Sovi­any, Radu Aldu­les­cu, Ste­li­an Tăna­se ș.a.

Mai mul­te puteți afla direct de pe site-ul nos­tru: pe www.Hyperliteratura.ro.

Cum poți susține acest proiect

E sim­plu: Alegi una din­tre recom­pen­se­le ală­tu­ra­te pe care ți le-am pre­gă­tit, iar împre­u­nă vom strân­ge fon­du­ri­le nece­sa­re publi­că­rii, dar și pro­mo­vă­rii căr­ții.

Este mult mai impor­tant pen­tru noi să pre­co­manzi car­tea decât să o aștepți să apa­ră în libră­rii, pen­tru că ne ajuți să strân­gem fon­du­ri­le pro­duc­ți­ei aces­tui pro­iect.

Cea mai mare par­te din suma obți­nu­tă din aceas­tă cam­pa­nie va aco­peri cos­tu­ri­le de tipar ale căr­ții. De ase­me­nea, ne dorim să plătim un avans auto­ru­lui pen­tru exem­pla­re­le pre­co­man­da­te, să aco­pe­rim o par­te chel­tu­ie­li­le aces­tei cam­pa­nii, iar ce va rămâ­ne va fi inves­tit în pro­mo­va­rea ulte­ri­oa­ră a căr­ții.

Ale­gând să sus­ții acest pro­iect, vei face par­te din echi­pa care va da naș­te­re aces­tei cărți. Noi cre­dem că lucru­ri­le bune se rea­li­zea­ză prin soli­da­ri­ta­tea unei comu­ni­tăți, iar impli­cân­du-te vei deve­ni unul din­tre cei care vor con­tri­bui la  pune­rea în sce­nă a unei povești care poa­te depăși bari­e­re­le tim­pu­lui nos­tru. Inves­tind într‑o car­te, inves­tești de fapt în dezvol­ta­rea artis­ti­că a comu­ni­tă­ții tale și a pro­pri­ei tale per­soa­ne.

Când vei primi cartea / recompensa aleasă

Ime­di­at ce va ieși din tipar, în luna noiem­brie a aces­tui an. Vei fi prin­tre pri­mii citi­tori, pen­tru că pri­me­le pache­te plea­că de la noi către sus­ți­nă­tori, abia după ace­ea tri­mi­tem căr­ți­le spre libră­ri­i­le par­te­ne­re și alți difu­zori.

Pen­tru ori­ce între­bări lega­te de cam­pa­nie, de car­te sau des­pre autor, poți con­tac­ta ori­când echi­pa Edi­tu­rii Hyper­li­te­ra­tu­ra pe [email protected]


Man­ga­lia News, 15.10.2020. (sur­sa: sprijina.ro/cauze/papusarii).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply