Operațiunea ”MERCUR”. Inspectorii ANAF Antifraudă au declanșat cea mai amplă verificare a comerțului on line nefiscalizat

0
311

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, prin Direc­ția Gene­ra­lă Anti­fra­u­dă Fis­ca­lă, a declan­șat ope­ra­țiu­nea Mer­cur”, cea mai amplă acțiu­ne de veri­fi­ca­re a veni­tu­ri­lor nede­cla­ra­te obți­nu­te din comer­țul elec­tro­nic nefis­ca­li­zat, urma­re a extin­de­rii aces­tui tip de acte de comerț și a numă­ru­lui foar­te mare de sesi­zări pri­mi­te, în spe­cial pen­tru nere­guli pri­vind impo­si­bi­li­ta­tea de a bene­fi­cia de garan­ție în lip­sa docu­men­te­lor fis­ca­le.

Din ana­li­ze­le pre­li­mi­na­re, s‑a obser­vat că, oda­tă cu creș­te­rea expo­nen­ți­a­lă a vân­ză­ri­lor onli­ne prin plat­for­me cu repu­ta­ție și stan­dar­de ridi­ca­te, s‑a inten­si­fi­cat și comer­țul cu măr­furi con­tra­fă­cu­te sau ope­ra­te de fir­me fan­to­mă, în spe­cial prin inter­me­di­ul unor per­soa­ne fizi­ce sau site-uri para­van, care ope­rea­ză pe peri­oa­de scur­te.

Mai mult decât atât, diver­si­fi­ca­rea mari­lor ope­ra­tori, prin lan­sa­rea unor mar­ke­tpla­ce, a repre­zen­tat o oport­u­ni­ta­te pen­tru fir­me­le sau per­soa­ne­le care comer­ci­a­li­zau pro­du­se fără a fis­ca­li­za veni­tu­ri­le sau care vin­deau pro­du­se con­tra­fă­cu­te.

În pri­ma eta­pă, inspec­to­rii anti­fra­u­dă au ana­li­zat pes­te două mili­oa­ne de vân­zări on line de bunuri livra­te prin curi­er și a înce­put veri­fi­ca­rea a pes­te 500 din­tre cli­en­ții fir­me­lor de curie­rat rapid cu cel mai mare volum de livrări cu pla­ta ”ram­bu­rs” sau în con­turi ban­ca­re.

Moni­to­ri­za­rea și ana­li­za comer­țu­lui din mari­le cen­tre angro, achi­zi­ți­i­le din UE și impor­tu­ri­le extra­co­mu­ni­ta­re cu vân­ză­ri­le on line și a livră­ri­lor cu înca­sa­re ”ram­bu­rs” sau pla­tă onli­ne rea­li­za­te de fir­me­le de curie­rat rapid au evi­den­ți­at tipo­lo­gii de acțiu­ne, în prin­ci­pal de către per­soa­ne fizi­ce care cum­pă­ră pro­du­se la pre­țuri sube­va­lu­a­te, pe care le vând en-deta­il onli­ne și înca­sea­ză de la cum­pă­ră­tori con­tra­va­loa­rea, fără pla­ta obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le.

Fur­ni­zo­rii aces­tor per­soa­ne fizi­ce achi­zi­țio­nea­ză intra­co­mu­ni­tar sau impor­tă bunu­ri­le prin fir­me pro­prii sau inter­me­di­a­re, care sunt apoi “lichi­da­te” după fina­li­za­rea for­ma­li­tă­ți­lor de vămu­i­re.

ANAF va ini­ția, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, acțiuni de con­trol în vede­rea recu­pe­ră­rii taxe­lor și impo­zi­te­lor dato­ra­te, aco­lo unde este cazul, prin măsuri și pro­ce­duri fis­ca­le.

ANAF reco­man­dă tutu­ror comer­ci­an­ți­lor și face un apel către per­soa­ne­le fizi­ce sau juri­di­ce, care au rea­li­zat vân­zări cu livra­re prin curie­rat, să se asi­gu­re că au achi­tat toa­te obli­ga­ți­i­le fis­ca­le dato­ra­te buge­tu­lui de stat.

De ase­me­nea, pen­tru a evi­ta sanc­țiu­ni­le și impu­ne­ri­le lega­le, cei care au omis să-și declare veni­tu­ri­le obți­nu­te o pot face în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, prin con­for­ma­re volun­ta­ră, și ast­fel vor putea bene­fi­cia de toa­te faci­li­tă­ți­le fis­ca­le apli­ca­bi­le pen­tru a intra în lega­li­ta­te, ceea ce va duce și la evi­ta­rea cal­cu­lui de pena­li­tăți.

Ope­ra­țiu­nea ”Mer­cur” va con­ti­nua în ritm acce­le­rat și va fi extin­să pen­tru asi­gu­ra­rea fis­ca­li­ză­rii înca­să­ri­lor pro­ve­ni­te din vân­ză­ri­le on line de bunuri și ser­vi­cii.


Man­ga­lia News, 09.10.2020. (sur­sa: ANAF).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply