Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) este partener în proiectul european „Danube’s Archaeological e‑Landscapes. Virtual archaeological landscapes of the Danube region” | Peisaje arheologice virtuale ale regiunii dunărene | VIDEO

0
230

Danu­bes Archa­e­o­lo­gi­cal e‑Landscapes | E‑Peisaje arhe­o­lo­gi­ce dună­re­ne.

Muze­ul Naţio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (MNIR) este ono­rat să fie par­te­ner în cadrul pro­iec­tu­lui euro­pean „Danube’s Archa­e­o­lo­gi­cal e‑Landscapes. Vir­tu­al archa­e­o­lo­gi­cal lan­ds­ca­pes of the Danu­be region” (Pei­sa­je arhe­o­lo­gi­ce vir­tu­ale ale regiu­nii dună­re­ne / acro­nim DAeL). Aces­ta este un pro­iect mul­ti­a­nu­al, finan­țat de Uniu­nea Euro­pea­nă prin pro­gra­mul trans­na­țio­nal Inter­reg – Dună­rea (Inter­reg – Danu­be Trans­na­tio­nal Pro­gram­me). Pro­iec­tul este coor­do­nat de Uni­ver­sal­mu­se­um Joan­ne­um – Graz (Aus­tria) și este deru­lat în coo­pe­ra­re cu muzee națio­na­le de isto­rie din Slo­ve­nia, Unga­ria, Cehia. pre­cum și alte insti­tu­ții cul­tu­ra­le, muze­a­le, de învă­țământ supe­ri­or și cer­ce­ta­re din Aus­tria, Bul­ga­ria, Croa­ția, Ger­ma­nia, Ser­bia și Slo­va­cia. Pro­iec­tul are o dura­tă de 30 de luni și se va deru­la în peri­oa­da 2020 – 2022.

Eve­ni­men­tul ofi­ci­al de lan­sa­re al pro­iec­tu­lui a avut loc în data de 1 octom­brie 2020, în for­mat exclu­siv on-line, date fiind con­di­ți­i­le spe­ci­a­le deter­mi­na­te de pan­de­mia SARS-COV2. Vă invi­tăm să urmă­riți eve­ni­men­tul prin web­si­te-ul Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei și pagi­na de Face­bo­ok a aces­tu­ia.

Con­sor­ți­ul pro­iec­tu­lui Danube’s Archa­e­o­lo­gi­cal e‑Landscapes. Vir­tu­al archa­e­o­lo­gi­cal lan­ds­ca­pes of the Danu­be region (DaeL) reu­neș­te urmă­to­rii par­te­neri insti­tu­țio­nali: Uni­ver­sal­mu­se­um Joan­ne­um (Graz, Aus­tria), Uni­ver­si­ta­tea din Vie­na (Aus­tria), Muze­ul Națio­nal al Slo­ve­ni­ei (Ljub­l­ja­na), Insti­tu­tul pen­tru Pro­te­ja­rea Patri­mo­ni­u­lui Cul­tu­ral al Slo­ve­ni­ei (Ljub­l­ja­na), Muze­ul Națio­nal Maghiar (Buda­pes­ta, Unga­ria), Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (Bucu­rești), Muze­ul Națio­nal al Cehi­ei (Pra­ga), Muze­ul Arhe­o­lo­gic Zagreb (Croa­ția), Biro­ul de Stat pen­tru Patri­mo­niu Cul­tu­ral al lan­du­lui Baden-Würt­ten­berg (Stut­tgart, Ger­ma­nia), Muze­ul Ora­șu­lui Vršac (Ser­bia), Muze­ul Regio­nal de Isto­rie Ruse (Bul­ga­ria). Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că din Kosi­ce (Slo­va­cia). Pen­tru Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (Bucu­rești), cofi­nan­ța­rea nece­sa­ră în acest pro­iec­tul este asi­gu­ra­tă de Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei.

Patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic bogat și divers din punct de vede­re cul­tu­ral al regiu­nii Dună­rii este o par­te inte­gran­tă a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral al con­ti­nen­tu­lui euro­pean. De ase­me­nea, aces­ta ofe­ră un mare poten­ți­al pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui, dar se con­frun­tă în mod con­stant cu pro­vo­ca­rea de a nu fi cunos­cut și recu­nos­cut pe măsu­ra valo­rii sale. Noi­le teh­no­lo­gii pot aju­ta acum la vizu­a­li­za­rea patri­mo­ni­u­lui arhe­o­lo­gic într-un mod com­plet nou și îl pot face acce­si­bil publi­cu­lui într-un mod atrac­tiv.

Sco­pul major al pro­iec­tu­lui „Danube’s Archa­e­o­lo­gi­cal e‑Landscapes. Vir­tu­al archa­e­o­lo­gi­cal lan­ds­ca­pes of the Danu­be region” (Pei­sa­je arhe­o­lo­gi­ce vir­tu­ale ale regiu­nii dună­re­ne / acro­nim DAeL) este ace­la de a face patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic, în spe­cial pei­sa­je­le arhe­o­lo­gi­ce, al regiu­nii Dună­rii mai vizi­bil la nivel regio­nal, națio­nal și inter­națio­nal și prin aceas­ta mai atrac­tiv pen­tru inte­gra­rea sa în turism.

Prin­ci­pa­lii actori ai pro­iec­tu­lui sunt muzee de renu­me inter­națio­nal, care doresc să-și con­cen­tre­ze acti­vi­ta­tea în afa­ra insti­tu­ți­i­lor lor pe une­le din­tre cele mai renu­mi­te pei­sa­je arhe­o­lo­gi­ce din regiu­nea Dună­rii. Prin inclu­de­rea noi­lor teh­no­lo­gii pen­tru Rea­li­ta­te Vir­tu­a­lă (VR) și Rea­li­ta­te Aug­men­ta­tă (AR) în medi­ul muze­al, vizi­ta­to­rii muze­e­lor sunt încu­ra­jați să doreas­că să cunoas­că boga­tul patri­mo­niu arhe­o­lo­gic nu numai prin expo­zi­ți­i­le uzu­a­le ale muze­e­lor, ci și să le des­co­pe­re colec­ți­i­le în con­tex­tul pei­sa­je­lor din care aces­tea pro­vin. Ast­fel, printr‑o serie de noi pro­du­se cul­tu­ra­le ce vor fi dezvol­ta­te în cadrul pro­iec­tu­lui ei vor fi invi­tați să explo­re­ze din­co­lo de pro­pria lor țară, să cunoas­că și să apre­cie­ze – din­co­lo de gra­ni­țe­le națio­na­le moder­ne – isto­rii de mult uita­te ale regiu­nii Dună­rii.

VIDEO, aici: facebook.com/watch

Pagi­na de Face­bo­ok a pro­iec­tu­lui Danube’s Archa­e­o­lo­gi­cal e‑Landscapes. Vir­tu­al archa­e­o­lo­gi­cal lan­ds­ca­pes of the Danu­be region (DaeL): https://www.facebook.com/danubesarchaeological.


Man­ga­lia News, 31.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply