MRTV Montreal: ADRIAN ARDELEAN aniversează 26 de ani de activitate jurnalistică [VIDEO]

0
340

MRTV Montreal: Adrian Ardelean – 26 de ani de activitate jurnalistică  [1994–2020]

Absol­vent de geo­lo­gie (Cluj, 1987), Adri­an Arde­lean a “tra­dat” in ’94 sti­in­ta paman­tu­lui pen­tru “dra­gos­tea vie­tii sale”, jur­na­lis­ti­ca. După câte­va luni de “pro­be”, efec­tiv din 1994, înce­pe acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că, atât în media scri­să, cât și în cea audio, res­pec­tiv video. Are la activ, astazi, in 2020, 26 de ani de pre­să de toa­te felu­ri­le (ziar, TV, radio, pre­sa de agen­tie) impar­ti­ti intre Roma­nia si Can­a­da. Iubes­te de numa’-numa’ ceea ce face, așa cum de  nenu­mă­ra­te ori a afirmat‑o.

De alt­fel, el defi­ne­ste jur­na­lis­tul ast­fel: “Dintr‑o cla­di­re in fla­cari, toa­ta lumea fuge, cu excep­tia pom­pie­ru­lui si jur­na­lis­tu­lui. Ei alear­ga ina­un­tru, sa isi faca mese­ria. Pom­pie­rul are uni­for­ma de pro­tec­tie, jur­na­lis­tul nu”.

Iubes­te cu pasiu­ne ora­sul Cluj, fol­clo­rul roma­nesc si fotba­lul engle­zesc.

Per­ma­nent pre­zent, așa cum il cunoas­tem, la nenu­ma­ra­te eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, mul­ti­cul­tu­ra­le – in une­le in cali­ta­te de pre­zen­ta­tor, in alte­le orga­ni­za­tor, dar ceea ce il carac­te­ri­zea­za este ca a repre­zen­tat, prin pre­zen­ta sa, cu cin­ste si pro­fe­sio­na­lism spi­ri­tul si patri­o­tis­mul roma­nesc.

A coor­do­nat acti­vi­tati cul­tu­ra­le in cadrul ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DIN CANADA (A.R.C.) – cunos­cut prin acti­vi­tă­ți­le de la Câm­pul româ­nesc de la Val-David, ala­turi de Petru Cot­na­rea­nu – pre­se­din­te, având cali­ta­te de secre­tar si dato­ri­ta cali­tă­ți­lor sale — mem­bru de onoa­re al aso­ci­a­ti­ei A.R.C. – cin­s­tind ima­gi­nea fon­da­to­ri­lor aces­te­ia, a aso­ci­a­ti­ei si celui care a dema­rat si ini­ția­tit fon­da­rea ei – Jean Tara­nu – căru­ia i‑a dedi­cat si câte­va emi­siuni si meda­li­oa­ne video

Anul aces­ta 2020, a sar­ba­to­rit si 5 ani de acti­vi­ta­te jur­na­lis­ti­ca in cali­ta­te de rea­li­za­tor al emi­siu­nii de radio ORA ROMÂNEASCĂ din Montre­al.

Dupa acest sumar de infor­ma­re, va lasam in com­pa­nia inre­gis­tra­ri­lor video si audio de pre­zen­ta­re (sunt o par­te din­tre aces­tea, se vor actu­a­li­za in timp)  a mai mul­tor aspec­te din acti­vi­tea­tea lui Adri­an Arde­lean la care, noi, in cea mai mare par­te, am fost pre­zen­ti in cali­ta­te de suport media.

Inter­viuri rea­li­za­te, orga­ni­za­tor de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le roma­ne­s­ti, pre­zen­ta­tor de eve­ni­men­te, inter­pret, in cali­ta­te de secre­tar si mem­bru de onoa­re al Aso­ci­a­ti­ei Roma­ne din Can­a­da A.R.C., cola­bo­ra­tor la eve­ni­men­te muti­cul­tu­ra­le orga­ni­za­te de alte comu­ni­tati, pre­zent pes­te tot pen­tru a afir­ma spi­ri­tul pur roma­nesc si patri­o­tis­mul care il carac­te­ri­zea­za.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe mrtv.ca

MN: Am publi­cat pe Man­ga­lia News o serie de arti­co­le ”fai­ne de tot”, avându‑l ca per­so­naj prin­ci­pal pe moro­șa­nu’ nost’, Adri­an Arde­lean și vă invi­tăm să le citiți AICI.


Man­ga­lia News, 27.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply