Moment istoric în viața Parohiei Sf. Gheorghe din Mangalia — Deschiderea Sfântului Prestol și scoaterea la lumină a Hrisovului de sfințire a Bisericii, din anul 1929

0
277

”Moment isto­ric, în via­ța parohi­ei noas­tre! Des­chi­de­rea Sfân­tu­lui PRESTOL (Sfân­ta Masă), unde, în urmă cu 91 de ani (anul 1929), erau așe­za­te Sfin­te­le Moaș­te si Hri­so­vul de sfin­ți­re a Bise­ri­cii! Sla­vă lui Dum­ne­zeu, pen­tru toa­te!”. Pre­ot paroh Octa­vian.

Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pe Fb: ”Ieri am avut onoa­rea să par­ti­cip la un moment isto­ric al exis­ten­ței Bise­ri­cii “Sf. Ghe­or­ghe”, din Man­ga­lia. Ală­tu­ri de Îna­l­tPreaSfin­ția Sa Teo­do­sie, părin­te­le paroh Octa­vian și alți pre­oți din ora­șul nos­tru, am asis­tat la des­chi­de­rea Sfân­tu­lui Pris­tol, din alta­rul lăca­șu­lui de cult. Zidi­tă adânc în pos­ta­men­tul Sfin­tei Mese, a fost scoa­să la lumi­nă, după aproa­pe un secol, o case­tă de argint, con­ținând un docu­ment de o impor­tan­ță apar­te pen­tru Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă, dar și pen­tru muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Este vor­ba des­pre Hri­so­vul de sfin­ți­re a Bise­ri­cii, întoc­mit în anul 1929 și zidit apoi în Sfân­tul Pris­tol, unde s‑a păs­trat intact, până în zile­le noas­tre.

Așa cum reie­se din docu­men­tul isto­ric, pia­tra de teme­lie a Bise­ri­cii “Sf. Ghe­or­ghe” a fost pusă în sep­tem­brie 1915, iar sfin­ți­rea a avut loc în data de 2 iunie 1929, în pre­zen­ța unor mari per­so­na­li­tăți ale ace­lor vre­muri, prin­tre care Regi­na mamă Ele­na și mare­le isto­ric Nico­lae Ior­ga. În pre­zent, Bise­ri­ca “Sf. Ghe­or­ghe”, decla­ra­tă monu­ment isto­ric, se află în plin pro­ces de res­ta­u­ra­re, cu fon­duri euro­pe­ne”.


Man­ga­lia News, 13.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply