Misiunile jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, în perioada 12 — 18 octombrie

0
202

Pes­te 120 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au fost zil­nic la dato­rie în peri­oa­da 12 — 18 octom­brie a.c., acționând în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni, pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le de natu­ră pena­lă sau con­tra­ven­țio­na­lă, dar şi pen­tru veri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii măsu­ri­lor pre­ven­ti­ve dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi în actu­a­lul con­text epi­de­mi­o­lo­gic.

Pe tim­pul misiu­ni­lor exe­cu­ta­te în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te, au fost apli­ca­te 220 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de pes­te 15.000 lei pen­tru urmă­toa­re­le fap­te:

  • neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-Cov‑2,
  • desfă­şu­ra­rea de acti­vi­tă­ţi comer­ci­a­le fără înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor lega­le,
  • adre­sa­rea de inju­rii și ame­nin­țări cu acte de vio­len­ță, tul­bu­ra­rea lini­ş­tii publi­ce,
  • con­sum de alco­ol în locuri publi­ce,
  • ape­la­rea în mod repe­tat la mila publi­cu­lui de către o per­soa­nă aptă de mun­că,
  • ape­la­rea abu­zi­vă a numă­ru­lui unic pen­tru ape­luri de urgen­ță 112.

În ace­e­eași peri­oa­dă, jan­dar­mii con­stăn­țeni au con­stat și o fap­tă de natu­ră pena­lă pe linia comer­ci­a­li­ză­rii unor bunuri sus­cep­ti­bi­le de a fi con­tra­fă­cu­te.

Tot­o­da­tă, în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te jan­dar­mii au acţio­nat pen­tru desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii de sigu­ranţă a eve­ni­men­te­lor reli­gi­oa­se oca­zio­na­te de săr­bă­to­ri­rea hra­mu­lui Sfin­tei Paras­che­va la Năvo­dari și Cum­pă­na, a pro­tes­tu­lui orga­ni­zat de Aso­ci­a­ți­i­le Pro­fe­sio­na­le ale Pilo­ți­lor Mari­timi din Româ­nia — Euxin Pilot, Tomis și Tri­dent,  pre­cum şi a meci­u­lui de fotbal F.C. Farul Con­stan­ța — Tur­ris Oltul Tur­nu Măgu­re­le.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă au mai fost exe­cu­ta­te 31 misiuni pen­tru pune­rea în apli­ca­re a unor man­da­te de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te, 8 misiuni în spri­ji­nul lucră­to­ri­lor Găr­zii de Coas­tă, 16 misiuni ală­tu­ri de lucră­to­rii Ser­vi­ci­u­lui Regio­nal Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța și 2 misiuni în spri­ji­nul exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­rești.

Jan­dar­mii au fost angre­na­ţi zil­nic şi în misiuni de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă la obiec­ti­ve­le din com­pe­tenţă, fiind pre­zenţi şi la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se Con­stanţa şi Biro­ul Elec­to­ral Judeţean Con­stanţa.

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor fap­tul că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112, sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când situ­a­ţia o impu­ne.

Exem­plu:

Dumin­că, 18 octom­brie a.c., jan­dar­mii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Jude­țean Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat care ofe­rea spre comer­ci­a­li­za­re unel­te elec­tri­ce ”la preţ avan­ta­jos”, în obo­rul săp­tămâ­nal Con­stan­ța.

Per­soa­na în cau­ză nu avea docu­men­te de pro­ve­nienţă a bunu­ri­lor res­pec­ti­ve, aces­tea fiind inscri­pţio­na­te cu nume­le unor mărci cunos­cu­te.

Exis­tând  sus­pi­ciu­nea că obiec­te­le ofe­ri­te spre vân­za­re erau con­tra­fă­cu­te, jan­dar­mii au întoc­mit pro­ce­sul ver­bal de con­sta­ta­re con­form pre­ve­de­ri­lor Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă şi l‑au trans­mis struc­tu­ri­lor de poli­ție pen­tru con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor, împre­u­nă cu bunu­ri­le ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii.

Reco­man­dăm cetă­ţe­ni­lor să nu achi­zi­ţio­ne­ze bunuri comer­ci­a­li­za­te în mod ambu­lant şi fără înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor pre­vă­zu­te de legi­sla­ţia în vigoa­re, iar când obser­vă ast­fel de acte de come­rţ, să sesi­ze­ze auto­ri­tă­ţi­le abi­li­ta­te.


Man­ga­lia News, 20.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply