Mirela Tanc, unul dintre cei nouă cei mai buni profesori din lume | Elita României

0
299

Mire­la Tanc a fost numi­tă de către repre­zen­tanţii Micro­soft nu doar expert şi trai­ner, dar şi sin­gu­rul “Micro­soft Edu­ca­tor Spo­tli­ght” din Euro­pa Cen­tra­lă şi de Est. Mire­la s‑a mai numă­rat prin­tre cei 9 pro­fe­sori din lume câş­ti­gă­tori ai pre­mi­u­lui “Glo­bal e‑Innovation”, ofe­rit de o fun­da­ţie din India, iar în ulti­mii doi ani a fost între cei 50 peda­gogi nomi­na­li­za­ţi la pre­mi­ul The Glo­bal Tea­cher, un fel de Oscar al pro­fe­so­ri­lor. A par­ti­ci­pat la sum­mi­turi inter­națio­na­le orga­ni­za­te de Micro­soft în Sin­ga­po­re sau Dubai, unde au par­ti­ci­pat Bill Clin­ton și Tony Blair.

Năs­cu­tă într‑o fami­lie de das­căli, nu putea decât să devi­nă unul

Mire­la Tanc este o pro­fe­soa­ră de lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă năs­cu­tă în Ora­dea, într‑o fami­lie de das­căli dedi­cați. Mama sa, Maria Ursu, învă­ță­toa­re de voca­ție, iar tatăl, Gavril Ursu, pro­fe­sor de isto­rie-geo­gra­fie, recent numit cetă­țean de onoa­re în Luga­șu de Jos, loca­li­ta­tea unde a fost direc­tor de școa­lă pes­te 25 de ani.

În cla­se­le pri­ma­re, i‑a fost model de inspi­ra­ție excep­țio­na­lă învă­ță­toa­rea Maria Fora – care a fost și învă­ță­toa­rea fii­cei sale, Dia­na Tanc.

Deci­zia de a deve­ni pro­fe­sor de româ­nă a venit la liceu, unde la pro­fi­lul Filo­lo­gie-Isto­rie a avut‑o ca pro­fe­soa­ră de româ­nă pe Maria Liber.

Așa­dar, deve­ni­rea mea a fost mar­ca­tă de 3 Marii – mama, mama de la școa­lă-învă­ță­toa­rea și pro­fe­soa­ra din liceu. O altă Marie de excep­ție: Maria Vulișici Ale­xan­dres­cu, pro­fe­soa­ra de Gra­ma­ti­că, mi‑a fost model la facul­ta­te. Evi­dent că fami­lia a fost pri­ma care m‑a influ­en­țat în ale­ge­rea pro­fe­si­ei. De alt­fel tra­di­ția fami­li­ei va fi dusă mai depar­te de fii­ca mea, care a deve­nit în aceas­tă toam­nă, stu­den­tă la Lite­re. Părin­ții mei au fost das­căli apre­ciați, onești, care au iubit ele­vii și mese­ria alea­să, așa­dar eu nu am cunos­cut o altă față a aces­tei pro­fe­sii.”

Mire­la Tanc nici nu și‑a închi­pu­it că ar fi putut fi alt­ce­va. La înce­pu­tu­ri­le sale ca pro­fe­sor (pe la 25 de ani) a coche­tat cu ide­ea de mar­ke­ting publi­ci­tar, pen­tru puțin timp, fiind chiar direc­tor de județ pen­tru un con­cern mare la vre­mea ace­ea, PUBLIROM.

A avan­sat la pos­tul de direc­tor de județ foar­te repe­de, având abi­li­tăți deo­se­bi­te de comu­ni­ca­re și rea­li­zând mai mul­te în jude­țul Bihor ca alți direc­tori din țară care prac­ti­cau exclu­siv aceas­tă mese­rie, situ­a­ție pen­tru care a fost foar­te apre­cia­tă.

Dar, în timp nu am rezis­tat… tre­bu­ia să renunț la ceva. A fost momen­tul în care am con­ști­en­ti­zat că eu sunt meni­tă să fiu das­căl, că toți banii câști­gați ca direc­tor nu îmi aduc împli­ni­rea pe care aș fi putut‑o avea ca și das­căl. Cred că este, fără doar și poa­te, o meni­re.

Mire­la Tanc, nu doar un pro­fe­sor, ci un pro­fe­sor men­tor

Ca să înțe­le­gem de ce e con­si­de­ra­tă așa, tre­bu­ie doar să par­cur­gem lis­ta de invi­ta­ții pri­mi­te pe peri­oa­da pan­de­mi­ei: Lear­ning Revo­lu­tion din SUA unde a sus­ți­nut 2 sesiuni dife­ri­te (una pen­tru pro­fe­sori, alta pen­tru părinți și elevi); ”Con­fe­rin­ța Onli­ne” și “GETTING BACK TO GLOBAL FOR THE 2020S” din Repu­bli­ca Mol­do­va, „Cre­a­tori de edu­ca­ție: poveș­ti­le de suc­ces con­ti­nuă!”, un eve­ni­ment onli­ne mar­ca Pro­iec­tul CRED, sau SUPERTEACH unde a sus­ți­nut 3 ate­li­e­re: unul fizic la Ora­dea, în 7 mar­tie 2020, și două ate­li­e­re onli­ne în 9 și 16 mai.

A sus­ți­nut mai mul­te ate­li­e­re pen­tru cole­gii de lim­ba româ­nă din județ, la soli­ci­ta­rea Inspec­to­ra­tu­lui Jude­țean, unul în fața doam­nei Mina Maria Rusu – inspec­tor gene­ral in Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, unul pen­tru Pro­iec­tul MERITO, altul pen­tru Sim­po­zio­nul Națio­nal ”CERCETĂTOR ÎN DEVENIRE”. 

În cadrul aces­tor con­fe­rin­țe, Mire­la Tanc și‑a pre­zen­tat efec­tiv mun­ca la cla­să cu ele­vii, mai ales din peri­oa­da pan­de­mi­ei. 

Cred cu tărie că învă­ța­rea este un pro­ces con­ti­nuu (never stop lear­ning), cred că meni­rea pro­fe­so­ru­lui azi este depar­te de a fi doar un trans­mi­ță­tor de cunoș­tin­țe. Infor­ma­ția nu înseam­nă educație…pe Goo­gle ai acces la ori­ce infor­ma­ție. Azi noi nu pre­dăm, ci faci­li­tăm învă­ța­rea. Azi, rolul nos­tru ca pro­fe­sori este mult mai com­plex. E nece­sar să îi vedem pe elevi așa cum sunt, cu pro­vo­că­ri­le lor, cu ceea ce are fie­ca­re de ofe­rit. Ele­vii devin exact așa cum îi vedem noi. Atunci când îi ascul­tăm, ei cresc și înva­ță să își des­chi­dă ari­pi­le, încep să aibă idei și le pun în prac­ti­că, se simt feri­ciți și liberi.  Îi înso­țim pe copii în pro­ce­sul dezvol­tă­rii lor, ară­tân­du-le cea mai bună cale posi­bi­lă spre vii­tor, îi înso­țim pe elevi intr‑o călă­to­rie de învă­ța­re la fina­lul căre­ia să dobân­deas­că niș­te deprin­deri, le tre­zim „ace­le izvoa­re inter­ne și rumi­na­ții” care îi fac să își des­co­pe­re măre­ția din ei.

Pro­fe­so­rii tre­bu­ie să aibă azi abi­li­tăți de antre­pre­nor, să fie coa­ch, să aibă abi­li­ta­tea de a scrie, de a pos­ta, de a crea lec­ții vir­tu­ale sau video, de a vor­bi în public, de a lucra cu gru­puri sau în came­re vir­tu­ale, de a face excur­sii (vir­tu­ale în aceas­tă peri­oa­dă), de a ști să pună între­bări și să ascul­te.

La con­fe­rin­țe, nu le pre­zin­tă cole­gi­lor doar mun­ca ele­vi­lor săi și a sa, ci îi feli­ci­tă pen­tru ceea ce fac (însăși pre­zen­ța lor la con­fe­rin­țe deno­tă dorin­ța de a se per­fec­țio­na, de  a fi mai buni în ceea ce fac). Îi încu­ra­jea­ză să încer­ce să găseas­că noi oport­u­ni­tăți și noi con­tex­te de învă­ța­re pen­tru ele­vii lor, îi inspi­ră să fie mai buni ca oameni și ca das­căli. 

Oame­nii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita nici­o­da­tă cum i‑ai făcut să se simtă.”afirma Maya Ange­lou. După ate­li­e­re­le mele, pro­fe­so­rii sunt mai deter­mi­nați să devi­nă cea mai bună vari­an­tă a lor.

În tre­cut, a fost spea­ker la TEDx Bra­șov în 2019, la Buil­ding Edu­ca­tion-Bucu­rești în 2018, la Nex­tGen Con­fe­ren­ce-Ora­dea 2019. A fost invi­ta­tă să sus­ți­nă ate­li­e­re la Iași, Bra­șov, Bucu­rești, în Sin­ga­po­re, în cadrul sum­mi­tu­lui edu­ca­țio­nal E2, în Dubai la „Uni­ted Nations Data Forum”, în 2018, unde a pre­zen­tat mun­ca ele­vi­lor săi în cadrul pro­iec­tu­lui CLIMATE ACTION, în fața Ami­nei Moha­med – secre­ta­rul gene­ral adjunct ONU.

Cu aceas­tă oca­zie, doam­na Mire­la Tanc îi invi­tă pe toți pro­fe­so­rii din Româ­nia să se ală­tu­re pro­iec­tu­lui Cli­ma­te Action-Româ­nia, la care par­ti­ci­pă pes­te 1 mili­on de elevi din întrea­ga lume și care se bucu­ră de spri­ji­nul unor per­so­na­li­tăți glo­ba­le.

Con­fe­rin­țe­le schim­bă men­ta­li­tăți și ne înva­ță

Mire­la Tanc ne poves­teș­te des­pre fap­tul că unii colegi pri­mesc aces­te con­fe­rin­țe firesc, de alții nu.Până la urmă aces­te con­fe­rin­țe, webi­na­re, sum­mi­turi nu se orga­ni­zea­ză cu sco­pul de a ne pro­du­ce niș­te hâr­tii la dosar, ci ca să ne aju­te să ne schim­băm MENTALITATEA și  SĂ ÎNVĂȚĂM CEVA UNII DE LA ALȚII.

Am avut sur­pri­za (neplă­cu­tă) să con­stat că unii pro­fe­sori se înscriu doar pen­tru cer­ti­fi­ca­tul de par­ti­ci­pa­re, dar am avut și sur­pri­za plă­cu­tă să am pes­te 2000 de par­ti­ci­panți  la sesiu­nea mea live din cadrul con­fe­rin­ței inter­națio­na­le EDUCAȚIE ONLINE, iar înre­gis­tra­rea aces­te­ia să fie vizu­a­li­za­tă de pes­te 118 000 de das­căli, și să se bucu­re de mii de comen­ta­rii pozi­ti­ve și de apre­ci­eri.

Unii pro­fe­sori sunt mai rezis­tenți la schim­ba­re, unii nea­gă rolul teh­no­lo­gi­ei, iar alții sunt foar­te des­chiși, con­ti­nuă pro­fe­soa­ra, spu­nând că un punct de vede­re care i‑a plă­cut foar­te mult, a fost cel al Aca­de­mi­ei Româ­ne, inti­tu­lat „Edu­ca­ția on-line – suport pen­tru per­for­man­ță“

În aces­ta, Aca­de­mia Româ­nă remar­că uti­li­ta­tea și efi­cien­ța des­fă­șu­ră­rii unor acti­vi­tăți didac­ti­ce în spa­ți­ul vir­tu­al, dar apre­cia­ză că edu­ca­ția on-line este o for­mă com­ple­men­ta­ră edu­ca­ți­ei direc­te, în sala de cla­să, ca solu­ție de ava­rie în con­tex­tul recen­tei pan­de­mii.

Teh­no­lo­gia infor­ma­ți­ei și comu­ni­ca­ți­i­lor, inte­li­gen­ța arti­fi­ci­a­lă și robo­ti­ca cola­bo­ra­ti­vă repre­zin­tă un suport remar­ca­bil în pro­ce­sul de edu­ca­ție și instru­i­re, dar uti­li­za­rea aces­to­ra tre­bu­ie făcu­tă cu pre­ca­u­ție și res­pon­sa­bi­li­ta­te.

Folo­si­rea teh­no­lo­gi­i­lor digi­ta­le în pro­ce­sul de edu­ca­ție pre­su­pu­ne o schim­ba­re de para­dig­mă pen­tru das­căli, o modi­fi­ca­re a modu­lui de orga­ni­za­re și pre­zen­ta­re a lec­ți­i­lor, înso­ți­te de efor­turi supli­men­ta­re și de o infras­truc­tu­ră per­for­man­tă, efi­cien­tă.
Mai tre­bu­ie men­țio­nat fap­tul că Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Doam­na Oltea” a fost prin­tre pri­me­le care s‑au orien­tat către pre­da­rea onli­ne, încă din pri­ma zi de sta­re de urgen­ță. Ast­fel, ele­vii au posi­bi­li­ta­tea să învețe prin inter­me­di­ul Khan Aca­demy, să deru­le­ze pro­iec­te cu Uni­ver­si­ta­tea Har­vard și cu NASA

Sis­te­mul de edu­ca­ție, unul lip­sit de coe­ren­ță

Citiți con­ti­nu­a­rea pe elitaromaniei.ro


Man­ga­lia News, 05.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply