Ministrul Anisie a găsit soluția pentru elevii fără curent electric. Vor învăța de la televizor [VIDEO]

0
560

Ministrul Anisie a găsit soluția pentru elevii fără curent electric. Vor învăța de la televizor.

Ele­vii care nu au curent elec­tric, deci nu pot urma cur­su­ri­le pe inter­net, ar putea să învețe de la… tele­vi­zor. Cel puțin așa cre­de minis­trul Edu­ca­ți­ei! 

Moni­ca Ani­sie a fost între­ba­tă, la pos­tul de tele­vi­ziu­ne Rea­li­ta­tea Plus, ce se întâm­plă cu acei șco­lari din zone­le defa­vo­ri­za­te care nu au încă acces la table­te­le nece­sa­re edu­ca­ți­ei onli­ne și nici la curent elec­tric. 

Repor­terI‑ați luat în cal­cul și pe cei care nu au curent elec­tric aca­să, deci nu au cum să se conec­te­ze cu table­ta la la inter­net?

Moni­ca Ani­sie: Bine­în­țe­les că s‑au luat și ast­fel de măsuri, încă din peri­oa­da în care am fost în situ­a­ția de urgen­ță. Cu toții am stat aca­să și am des­fă­șu­rat cur­su­ri­le în sis­tem onli­ne. Aco­lo unde nu a exis­tat aceas­tă posi­bi­li­ta­te, uni­ta­tea de învă­țământ a asi­gu­rat mate­ri­a­le de lucru pen­tru copii, în așa fel încât să con­ti­nue învă­ța­rea. Mai mult decât atât, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a rea­li­zat în par­te­ne­ri­at cu Tele­vi­ziu­nea Româ­nă pro­gra­mul „Teleș­coa­la”, prin care am con­ti­nu­at pre­gă­ti­rea ele­vi­lor pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le. 

Răs­pun­sul minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei con­tra­vi­ne teh­no­lo­gi­ei actu­a­le. În pre­zent, niciun tele­vi­zor nu poa­te func­țio­na fără o ali­men­ta­re cu ener­gie elec­tri­că, deci nici ele­vii nu pot par­ti­ci­pa la pro­gra­mul „Teleș­coa­la”. 

Numă­rul uni­tă­ți­lor de învă­țământ care orga­ni­zea­ză cur­suri onli­ne se apro­pie de 2.000. (sur­sa: digifm.ro). (video: You­Tu­be).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply