Ministerul Economiei Energiei și Mediului de Afaceri lansează proiectul de FINANȚARE pentru IMM-urile afectate de CRIZA SANITARĂ

0
178

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, în par­te­ne­ri­at cu Agen­ți­i­le Regio­na­le  pen­tru Între­prin­deri Mici și Mij­lo­cii, atra­ge­re de inves­ti­ții și pro­mo­va­re a expor­tu­lui și Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ții Spe­ci­a­le, lansea­ză pro­iec­tul de “spri­jin finan­ci­ar pen­tru IMM-uri­le afec­ta­te de pan­de­mia COVID-19 prin inter­me­di­ul sis­te­mu­lui infor­ma­tic inte­grat- IMM Reco­ver”.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui îl repre­zin­tă susţi­ne­rea IMM-uri­lor afec­ta­te de COVID-19 și vizea­ză con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ţii lor în urmă­toa­rea peri­oa­dă luând în con­si­de­ra­re ris­cu­ri­le de rece­siu­ne eco­no­mi­că. Sco­pul pro­iec­tu­lui este în linie cu Obiec­ti­vul Spe­ci­fic OS 3.1. (con­so­li­da­rea pozi­ți­ei pe pia­ță a IMM-uri­lor afec­ta­te de pan­de­mia COVID-19 și cu Acțiu­nea 3.1.1. (spri­jin pen­tru IMM-uri în vede­rea depă­și­rii cri­zei eco­no­mi­ce gene­ra­te de pan­de­mia COVID – 19). 

Pro­iec­tul con­sti­tu­ie o pre­mi­să soli­dă pen­tru con­tra­ca­ra­rea efec­te­lor nega­ti­ve ale ajus­tă­ri­lor struc­tu­ra­le gene­ra­te de cri­za sani­ta­ră și pen­tru  îmbu­nă­tă­ți­rea sta­tu­tu­lui eco­no­mic al între­prin­de­ri­lor a căror acti­vi­ta­te a fost între­rup­tă total sau par­ți­al prin deci­zi­i­le auto­ri­tă­ți­lor publi­ce com­pe­ten­te. Imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui cofi­nanţat din Fon­dul Euro­pean pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal  Com­pe­ti­ti­vi­ta­te va con­du­ce la sus­ți­ne­rea a mini­mum 55.000 de IMM-uri și la men­ți­ne­rea a cel puțin 2050 de locuri de mun­că.

Rezul­ta­te­le fina­le ale aces­tui pro­gram vor avea un impact pozi­tiv asu­pra mediu­lui de afa­ceri la nivel națio­nal și asu­pra nive­lu­lui de trai al popu­la­ți­ei. Aces­te bene­fi­cii se vor răsfrân­ge asu­pra comu­ni­tă­ții din care între­prin­ză­to­rii fac par­te, cre­ân­du-se, ast­fel, un efect mul­ti­pli­ca­tor. Tot­o­da­tă, sta­tul bene­fi­ci­a­ză, în mod indi­rect, de imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui, având în vede­re redu­ce­rea ratei șoma­ju­lui și creș­te­rea eco­no­mi­că gene­ra­tă de deblo­ca­rea acti­vi­tă­ți­lor sus­pen­da­te prin deci­zia auto­ri­tă­ți­lor publi­ce com­pe­ten­te. În con­clu­zie, imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui va deter­mi­na un impact pozi­tiv pe ter­men mediu și lung asu­pra dezvol­tă­rii dura­bi­le la nivel națio­nal.

Pro­iec­tul con­tri­bu­ie la atin­ge­rea indi­ca­to­ri­lor spe­ci­fici ca urma­re spri­ji­nu­lui pri­mit de IMM-uri pen­tru: CO01- număr de între­prin­deri spri­ji­ni­te la ter­mi­na­rea finan­ță­rii pen­tru toa­te măsu­ri­le, CO02- Număr de între­prin­deri care pri­mesc gran­turi și CV22–  număr de IMM-uri spri­ji­ni­te cu finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă pen­tru capi­tal de lucru ca răs­puns la COVID-19 la șase luni de la ter­mi­na­rea spri­ji­nu­lui și pen­tru măsu­ri­le Micro­grant (M1) și Capi­tal de Lucru (M2).

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui, așa cum apa­re în contractul/ deci­zia de finan­ța­re, pre­cum și valoa­rea cofi­nan­ță­rii UE este urmă­toa­rea: 4,339,776,824.77 lei, din care finan­ța­re FEDR de 3.751.034.368 lei. Data de înce­pe­re a pro­iec­tu­lui este 07.10.2020 și se fina­li­zea­ză la data de 31.12.2023. Codul pro­iec­tu­lui este urmă­to­rul: 141523.

Pro­iect cofi­nan­țat din Fon­dul Euro­pean pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal  Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020.


Man­ga­lia News, 12.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply