Ministerul Culturii lansează campania de promovare ‘Diaspora citeşte româneşte’

0
256

Dias­po­ra citeş­te româ­neş­te — un pro­iect de pro­mo­va­re a lec­tu­rii în lim­ba româ­nă  Minis­te­rul Cul­tu­rii, în par­te­ne­ri­at cu Gru­pul Edi­to­ri­al Lite­ra, lansea­ză cam­pa­nia de pro­mo­va­re ‘Dias­po­ra citeş­te româ­neş­te’, în cadrul căre­ia per­soa­ne­le afla­te depar­te de ţară pot avea acces gra­tu­it, timp de 120 de zile, la plat­for­ma onli­ne diaspora.citeste.ro.

Plat­for­ma ofe­ră acces la pes­te 2 000 de cărţi digi­ta­le (ebo­ok, audi­o­bo­ok, vide­o­bo­ok, fişe de lucru) din toa­te dome­ni­i­le de inte­res: de la lite­ra­tu­ră româ­neas­că şi stră­i­nă, ficţiu­ne pen­tru copii şi adulţi, cele mai noi şi mai cău­ta­te cărţi ale momen­tu­lui, best­se­l­le­ruri, până la atla­se şi enci­clo­pe­dii elec­tro­ni­ce Natio­nal Geo­gra­phic, Dor­ling Kin­der­sley, vide­o­bo­o­kuri Dis­ney, mate­ri­a­le edu­ca­ţio­na­le Mac­mi­l­lan Edu­ca­tion, Oxford Uni­ver­si­ty Press, Har­vard Uni­ver­si­ty Press, tes­te MENSA sau STEM, manu­a­le şi auxi­li­a­re şco­la­re.

Plat­for­ma se adre­sea­ză doar per­soa­ne­lor afla­te depar­te de ţară, căro­ra le dă posi­bi­li­ta­tea să citeas­că în lim­ba româ­nă de pe ori­ce dis­po­zi­tiv cu acces la inter­net (tele­fon, table­tă sau com­pu­ter). ‘Cărţi­le în lim­ba româ­nă vor fi mai aproa­pe de româ­nii afla­ţi depar­te de ţară. Ei vor avea acces ime­di­at, iar acest pro­iect îi poa­te aju­ta în dezvol­ta­rea lor per­so­na­lă. Încu­ra­jăm citi­tul ori­un­de şi pen­tru ori­ci­ne. Pen­tru româ­nii din ţară avem deja cam­pa­nia #citeş­te­ro­mâ­neş­te, în cadrul căre­ia reco­man­dăm ale­ge­rea auto­ri­lor români pen­tru lec­tu­ra în tim­pul liber. Atunci când con­di­ţi­i­le sani­ta­re ne vor per­mi­te, vom veni şi cu alte pro­iec­te care să încu­ra­je­ze citi­tul, mai ales în rân­dul tine­ri­lor’, a decla­rat Bogdan Ghe­or­ghiu, Minis­trul Cul­tu­rii.

Pro­iec­tul Dias­po­ra citeş­te româ­neş­te va aju­ta la îmbu­nă­tă­ţi­rea lim­ba­ju­lui copi­i­lor care merg la şcoa­lă pes­te hota­re, dar şi la păs­tra­rea iden­ti­tă­ţii naţio­na­le. Pen­tru a bene­fi­cia de lec­turi gra­tu­i­te pe diaspora.citeste.ro, bene­fi­ci­a­rii cam­pa­niei tre­bu­ie să com­ple­ze un for­mu­lar de înscri­e­re, dis­po­ni­bil pe plat­for­mă. ‘Lim­ba mater­nă este unul din­tre cele mai impor­tan­te repe­re de iden­ti­ta­te în via­ţa fie­că­ru­ia din­tre noi. Indi­fe­rent în ce par­te a lumii s‑ar afla, româ­nii vor să citeas­că româ­neş­te şi să ofe­re copi­i­lor lor poveşti româ­neşti sau cărţi in lim­ba româ­nă.

Plat­for­ma diaspora.citeste.ro ofe­ră tutu­ror aceas­tă posi­bi­li­ta­te: indi­fe­rent că vor să citeas­că în româ­neş­te ulti­mul best­se­l­ler inter­na­ţio­nal sau că vor să pună copi­i­lor la cul­ca­re un audi­o­bo­ok cu poveş­ti­le lui Cre­an­gă, fie­ca­re va găsi ce i se potri­veş­te. Ne bucu­răm că prin par­te­ne­ri­a­tul cu Minis­te­rul Cul­tu­rii putem să ofe­rim româ­ni­lor din dias­po­ra bibli­o­te­ca pe care — deşi şi-ar fi dorit — nu au putut să o pună în bagaj, la ple­ca­rea din ţară’, a decla­rat Dan Vidra­ş­cu, direc­to­rul gene­ral al Gru­pu­lui Edi­to­ri­al Lite­ra.

dias­po­ra.citeşte.ro este sin­gu­ra plat­for­mă onli­ne dedi­ca­tă româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care ofe­ră acces la un număr atât de mare şi de diver­si­fi­cat de titluri elec­tro­ni­ce noi, actu­a­le şi exclu­si­ve. În fie­ca­re lună, diaspora.citeşte.ro se îmbo­gă­ţeş­te cu cele mai noi apa­ri­ţii edi­to­ri­a­le şi edu­ca­ţio­na­le, ast­fel că navi­ga­rea va adu­ce mereu ceva nou şi inci­tant. În plus, plat­for­ma poa­te fi atât o expe­rienţă indi­vi­du­a­lă, cât şi una de grup, atunci când se doreş­te ca o car­te să fie ascul­ta­tă sau vizio­na­tă în fami­lie sau ală­tu­ri de pri­e­te­ni. Dezvol­ta­to­rii plat­for­mei diaspora.citeşte.ro au în vede­re şi adă­u­ga­rea unor pro­du­se inte­rac­ti­ve care să facă lec­tu­ra şi învă­ţa­rea un pro­ces cât mai agrea­bil.


Man­ga­lia News, 04.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply