Localitatea Fântânele din județul Constanța intră în carantină pentru următoarele 14 zile

0
476

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 267 din 22.10.2020:

Loca­li­ta­tea Fân­tâ­ne­le intră în caran­ti­nă pen­tru urmă­toa­re­le 14 zile.

Astăzi, 22 octom­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an COȘA, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­rârii nr. 47 a CJSU Con­stan­ța. În urma hotă­rârii CJSU, Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a emis ordi­nul care pre­ve­de caran­ti­na­rea loca­li­tă­ții Fân­tâ­ne­le, pen­tru urmă­toa­re­le 14 zile.

Măsu­ra a fost lua­tă ca urma­re a depă­și­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă, pes­te pra­gul de 3/1.000 locu­i­tori. În acest moment, indi­ce­le, în loca­li­ta­tea din jude­țul Con­stan­ța, a ajuns la 8.41/1.000 de locu­i­tori. Mai pre­cis, din popu­la­ția tota­lă de 1.664 de locu­i­tori, până în acest moment au fost con­fir­ma­te, în ulti­me­le două săp­tămâni, 14 cazuri de infec­ta­re cu SARS-CoV‑2.

Con­form Ordi­nu­lui pri­vind insti­tu­i­rea caran­ti­nei zona­le, emis de către Șeful DSU, Raed ARAFAT, caran­ti­na­rea loca­li­tă­ții pre­su­pu­ne urmă­toa­re­le obli­ga­ti­vi­tăți, care au intrat în vigoa­re la ora 14.00:

 • Se vor iden­ti­fi­ca toa­te per­soa­ne­le cu domi­ci­li­ul, reșe­din­ța ori adre­sa decla­ra­tă în Fân­tâ­ne­le;
 • Se limi­tea­ză la maxi­mum depla­sa­rea per­soa­ne­lor;
 • DSP Con­stan­ța va eva­lua pri­o­ri­ta­tea de tes­ta­re a per­soa­ne­lor din loca­li­ta­te;
 • Auto­ri­tă­ți­le loca­le și IPJ Con­stan­ța vor sta­bili rute oco­li­toa­re;
 • Pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit 5 ani, pre­zen­te în spa­ți­i­le publi­ce închi­se și des­chi­se;

Vor fi inter­zi­se urmă­toa­re­le acti­vi­tăți:

 • eve­ni­men­te pri­va­te (nunți, bote­zuri, mese fes­ti­ve etc.) în spa­ții închi­se și des­chi­se;
 • acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re și con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re și/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor și cafe­ne­le­lor, inclu­siv a tera­se­lor, în inte­ri­o­rul și exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor;
 • acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licen­ți­ați în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc; orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea de acti­vi­tăți în cine­ma­to­gra­fe și ale insti­tu­ți­i­lor orga­ni­za­toa­re de spec­ta­co­le și/sau con­cer­te.

Ofi­ci­a­li­za­rea slu­j­be­lor reli­gi­oa­se se poa­te face doar în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, cu pre­zen­ța a maxi­mum 20 de per­soa­ne;

Ordi­nea publi­că va fi asi­gu­ra­tă de IJJ Con­stan­ța sau IPJ Con­stan­ța, după caz.

În are­a­lul caran­ti­nat, este per­mi­să intrarea/ieșirea pen­tru:

 • Trans­por­tul de mar­fă, indi­fe­rent de natu­ra aces­tu­ia, al mate­ri­i­lor pri­me și resur­se­lor nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor eco­no­mi­ce, pre­cum și apro­vi­zio­nă­rii popu­la­ți­ei;
 • Per­soa­ne­le care nu locu­iesc în zona caran­ti­na­tă, dar care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți eco­no­mi­ce sau în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ții națio­na­le, sani­tar, situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, asis­ten­ței și pro­tec­ți­ei soci­a­le, judi­ci­ar, ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că, ener­ge­tic, agri­cul­tu­rii, ali­men­ta­ți­ei publi­ce, ali­men­tă­rii cu apă, comu­ni­ca­ți­i­lor și trans­por­tu­ri­lor;
 • Per­soa­ne­le care locu­iesc în zona caran­ti­na­tă și des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în afa­ra zonei caran­ti­na­te;
 • Per­soa­ne­le care rea­li­zea­ză acti­vi­tăți agri­co­le;
 • Depla­sa­rea din alte moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de fami­lie, asis­ten­ță pen­tru vâr­st­nici, deces al unui mem­bru în fami­lie etc.;
 • Depla­sa­rea pen­tru asis­ten­ță medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă;
 • Urgen­țe medi­ca­le;
 • Ele­vii care au domi­ci­li­ul în zona caran­ti­na­tă, dar care urmea­ză cur­su­ri­le unor uni­tăți de învă­țământ din alte UAT-uri pen­tru care nu este dis­pu­să măsu­ra de caran­ti­nă zona­lă;

Abso­lut toa­te per­soa­ne­le pre­vă­zu­te în punc­te­le de mai sus, vor pre­zen­ta acte de iden­ti­ta­te orga­ne­lor de con­trol, dar și acte care să jus­ti­fi­ce moti­vul depla­să­rii, după caz.

De ase­me­nea, este per­mi­să tranzi­ta­rea loca­li­tă­ții de către per­soa­ne care nu au domi­ci­li­ul pe raza aces­te­ia, fiind inter­zi­să, însă, opri­rea în loca­li­ta­te.

Tot­o­da­tă, prin ordi­nul trans­mis de Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, s‑au sta­bi­lit urmă­toa­re­le măsuri:

 • Se vor dez­in­fec­ta peri­o­dic spa­ți­i­le publi­ce, după un calen­dar sta­bi­lit de DSP Con­stan­ța;
 • Medi­cii de fami­lie de pe raza loca­li­tă­ții vor moni­to­ri­za medi­cal per­soa­ne­le izo­la­te la domi­ci­liu și vor asi­gu­ra asis­ten­ță medi­cal per­soa­ne­lor cu dife­ri­te afec­țiuni și pato­lo­gii;
 • Se va asi­gu­ra con­ti­nu­i­ta­tea apro­vi­zio­nă­rii cu ali­men­te și bunuri de stric­tă nece­si­ta­te;
 • Se va asi­gu­ra func­țio­na­rea con­ti­nuă a ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că și colec­ta­rea deșe­u­ri­lor;
 • Se va asi­gu­ra con­ti­nu­i­ta­tea apro­vi­zio­nă­rii cu medi­ca­men­te nece­sa­re tra­ta­men­te­lor uzu­a­le;
 • Se vor con­tro­la măsu­ri­le sta­bi­li­te pri­vind limi­ta­rea depla­să­rii per­soa­ne­lor în/din zona de caran­ti­nă.

Este un pas abso­lut nece­sar pe care a tre­bu­it să‑l facem, pen­tru bine­le ace­lei comu­ni­tăți. Nu este o măsu­ră popu­la­ră, dar este calea cea mai sigu­ră către o reve­ni­re în Fân­tâ­ne­le. Am încre­de­re că oame­nii din Fân­tâ­ne­le vor înțe­le­ge că aceas­tă caran­ti­na­re este spre bine­le lor, iar auto­ri­tă­ți­le se vor asi­gu­ra că toa­te nor­me­le sunt res­pec­ta­te”, a decla­rat Sil­viu-Iuli­an COȘA, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Măsu­ra de caran­ti­na­re a loca­li­tă­ții Fân­tâ­ne­le a fost lua­tă după ce DSP Con­stan­ța a rea­li­zat o ana­li­ză de risc, avi­za­tă pozi­tiv și de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 22.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply