De sâmbătă, 31 octombrie, începe furnizarea căldurii în municipiul Mangalia

0
217

Soci­e­ta­tea Gol­d­term SA anun­ță că sâm­bă­tă, 31 octom­brie, va înce­pe fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic în sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor soci­e­tă­ții, în ulti­me­le două săp­tămâni au fost efec­tu­a­te pro­be­le la rece în toa­te blo­cu­ri­le racor­da­te la reţea și s‑a inter­ve­nit cu lucrări de repa­ra­ţii, atât în cen­tra­le, cât și în sub­so­lu­ri­le blo­cu­ri­lor, aco­lo unde a fost nece­sar. Deci­zia de înce­pe­re a fur­ni­ză­rii agen­tu­lui ter­mic a fost lua­tă ca urma­re a soli­ci­tă­ri­lor din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor, dar și pen­tru că prog­no­za mete­o­ro­lo­gi­că  indi­că o scă­de­re a tem­pe­ra­tu­ri­lor exte­ri­oa­re, în spe­cial pe tim­pul nop­ții.

Pen­tru a veni în spri­ji­nul popu­la­ți­ei, Pri­mă­ria sub­ven­țio­nea­ză de la buge­tul local, ca în fie­ca­re sezon rece, apro­xi­ma­tiv jumă­ta­te din cos­tul unei giga­ca­lo­rii. Ast­fel, pre­țul plătit de cetă­țeni va fi de 238,57 lei/gigacalorie, cel de pro­duc­ție fiind de 500,03 lei/gigacalorie. Repre­zen­tan­ții Gol­d­term sus­țin că pre­țul poa­te suferi modi­fi­cări, în func­ție de cos­tul de achi­zi­ție pen­tru gaze­le natu­ra­le, dar și rapor­tat la alți indi­ca­tori eco­no­mici. Aso­ci­a­ţi­i­le de Pro­pri­e­tari care înre­gis­trea­ză dato­rii au pri­mit deja noti­fi­cări că nu vor pri­mi căl­du­ră şi apă cal­dă, până nu vor achi­ta res­tanţe­le din iar­na tre­cu­tă.

Gol­d­term Man­ga­lia con­ti­nuă pro­gra­mul de con­to­ri­za­re indi­vi­du­a­lă gra­tu­i­tă, ast­fel încât oame­nii să plă­teas­că exact cât con­su­mă. În ace­lași timp, con­su­ma­to­rii pot opta pen­tru fac­tu­ra­rea indi­vi­du­a­lă, dacă doresc să achi­te fac­tu­ri­le direct la Gol­d­term Man­ga­lia și nu prin Aso­ci­a­ție.

Tot­o­da­tă,  repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții infor­mea­ză abo­na­ții că pot comu­ni­ca ori­ce sesi­za­re la nume­re­le de tele­fon ale dis­pe­ce­ra­tu­lui: 0241.740.761, sau 0756.086.136.


Man­ga­lia News, 28.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply