În următoarele zile, se vor constitui Consiliile Locale în 11 UAT ale județului Constanța, din consilierii declarați aleși la data de 27 septembrie. Situație specială, la Mangalia

0
530

Până la data de 23 octom­brie a.c, au fost emi­se Ordi­ne ale Pre­fec­tu­lui Judeţu­lui Con­stan­ța pri­vind con­vo­ca­rea con­si­li­e­ri­lor locali decla­ra­ţi aleşi la data de 27 sep­tem­brie 2020 și vali­dați de instan­țe­le de jude­ca­tă, în şedinţe pri­vind cere­mo­n­i­i­le de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­i­lor Loca­le pen­tru urmă­toa­re­le uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le:

- Mur­fa­tlar — la data de 25.10, ora 11:00;
- Hâr­șo­va — la data de 26.10, ora 10:00;
- Cru­cea — la data de 26.10, ora 13:00;
- Agi­gea — la data de 27.10, ora 10:00;
- Nico­lae Băl­ces­cu — la data de 27.10, ora 11:00;
- Gră­di­na — la data de 28.10, ora 11:00;
- Coge­a­lac — la data de 29.10, ora 10:00;
- Târ­gu­șor — la data de 29.10, ora 11:00;
- Năvo­dari — la data de 29.10, ora 15:00;
- Efo­rie — la data de 30.10, ora 12:00;
- Miha­il Kogăl­ni­cea­nu — la data de 01.11, ora 12:00.

(sur­sa: Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui — Jude­țul Con­stan­ța).


UPDATE: Situ­a­ție spe­cia­lă la Man­ga­lia, unde Jude­că­to­ria loca­lă a vali­dat doar 8 con­si­li­eri locali, din numă­rul legal de 19. Dosa­rul de jude­ca­tă tre­bu­ia să aibă ca ter­men de pro­nun­ța­re data de 19 octom­brie, însă magis­tra­ții au amâ­nat solu­ția până mier­curi, 21 octom­brie. Con­form minu­tei publi­ca­te pe por­ta­lul instan­ței, au fost vali­dați în func­ție: Lei­la Ali, Zan­fir Ior­guș, Necu­lai Tăna­să, Lau­ren­țiu Iuli­an Dumi­traș­cu, Miha­il Băn­cea­nu, Ozghiun Mena­bit, Teo­dor Mari­ne­scu și Dănuț Mol­do­van.

Instan­ța a dis­pus inva­li­da­rea urmă­to­ri­lor aleși: Cris­ti­an Radu, Sorin Mihai, Ionel Rugea, Ioan Ungu­rean, Ion Con­druț, Edvi­ca Popa, Iuli­an Nicu, Ioan Ilie, Eli­za Nico­le­ta Dră­goi, Nico­lae Moro­ia­nu și Adri­an Zamoș­tea­nu. Aceștia au fost decla­rați aleși, potri­vit rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor loca­le din 27 sep­tem­brie 2020, însă 10 din­tre ei au for­mu­lat cereri de renun­ța­re la man­dat, iar un altul, res­pec­tiv Nico­lae Moro­ia­nu, nu a avut dosa­rul de vali­da­re depus la secre­ta­rul gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Potri­vit pro­ce­du­rii lega­le, dacă hotă­rârea nu este ata­ca­tă cu apel în ter­men de trei zile, aceas­ta devi­ne defi­ni­ti­vă. În acest caz, secre­ta­rul gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia este abi­li­tat să depu­nă o nouă cere­re de vali­da­re la Jude­că­to­rie, pen­tru supleanți. Cel mai pro­ba­bil, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia se va con­sti­tui în luna noiem­brie. (sur­sa: ordinea.ro).


Man­ga­lia News, 24.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply