În Mangalia și Cumpăna, restaurantele, cafenelele din interiorul clădirilor și localurile din domeniul jocurilor de noroc s‑au închis, începând cu data de 07.10.2020, ora 24.00. Care este situația din unitățile de învățământ

0
936

Pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, mier­curi, 07 octom­brie a.c., care s‑a reu­nit la sala „Remus Oprea­nu”, pen­tru vota­rea hotă­râri­lor nr. 34 și 35 a CJSU Con­stan­ța. Aces­tea pre­văd, prin­tre alte­le, deci­zii des­pre pro­gra­mul res­ta­u­ran­te­lor din județ și modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re în uni­tăți de învă­țământ.

Ast­fel, la pro­pu­ne­rea pre­fec­tu­lui jude­țu­lui Con­stan­ța, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te men­ți­ne­rea măsu­rii adop­ta­te prin Hotă­rârea CJSU nr. 33/05.10.2020, care pre­ve­de la Art. 2 fap­tul că nu se res­tric­țio­nea­ză acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici de pe raza U.A.T. Con­stan­ța, în ciu­da ratei inci­den­ței cumu­la­te a cazu­ri­lor COVID-19 din ulti­me­le zile de pes­te 1.5. Deci­zia a stat în baza ana­li­zei rea­li­za­te de DSP Con­stan­ța, care a rele­vat fap­tul că, din tota­lul de 503 cazuri COVID-19 în ulti­me­le două săp­tămâni, 81 pro­vin din cen­tre de îngri­ji­re în care au fost înre­gis­tra­te foca­re izo­la­te și ținu­te sub obser­va­ție de auto­ri­tăți. În acest sens, rata inci­den­ței cumu­la­te din Con­stan­ța, fără cele 81 de cazuri con­fir­ma­te în cen­tre de îngri­ji­re, este de 1.36.

În Man­ga­lia și Cum­pă­na ope­ra­to­rii eco­no­mici vor fi închiși

Nu ace­eași deci­zie a putut fi lua­tă și în cazul loca­li­tă­ți­lor Man­ga­lia și Cum­pă­na, aco­lo unde rata inci­den­ței a ajuns la 1.53, res­pec­tiv 1.56. Ast­fel, mem­brii CJSU Con­stan­ța au votat, în una­ni­mi­ta­te, închi­de­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re și con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re și/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor și cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor (inclu­siv din inte­ri­o­rul hote­lu­ri­lor, pen­siu­ni­lor sau altor uni­tăți de caza­re, cu excep­ția cli­en­ți­lor cazați în hotel/pensiuni) de pe raza U.A.T. Man­ga­lia și U.A.T. Cum­pă­na, înce­pând cu data de 07.10.2020, ora 24.00. În ace­lași timp, se închid și ope­ra­to­rii eco­no­mici licen­ți­ați în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, iar acti­vi­tă­ți­le cul­tu­ra­le sunt inter­zi­se, până la o nouă deci­zie a CJSU Con­stan­ța.

În ceea ce pri­veș­te sce­na­ri­i­le de func­țio­na­re a șco­li­lor din județ, au fost făcu­te modi­fi­cări în cazul a 18 uni­tăți de învă­țământ.

În trei uni­tăți din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța se va tre­ce de la sce­na­ri­ul 2, la sce­na­ri­ul 3, după cum urmea­ză: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 3 „Cipri­an Porum­bes­cu”, până pe 20 octom­brie a.c. (o cla­să pre­gă­ti­toa­re și o cla­să a IV‑a, doi elevi con­fir­mați), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 18 „Jean Bart” până pe 15 octom­brie a.c. (o cla­să a VIII‑a, un elev con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 7 „Remus Oprea­nu” până pe 20 octom­brie a.c. (o cla­să a V‑a, o cla­să a VI‑a, o cla­să a VII‑a și o cla­să a VIII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat).

Alte 11 uni­tăți de învă­țământ vor tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a ratei inci­den­ței cumu­la­te între 1–3 / 1.000 de locu­i­tori. Aces­tea sunt: Școa­la Pri­ma­ră „Coli­bri” Con­stan­ța, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Simi­noc, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Simi­noc, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Ghe­or­ghe Lazăr” Cor­bu, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Vasi­le Alec­san­dri” Cor­bu, Școa­la Pri­ma­ră Vadu, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Mihai Emi­ne­scu” Cos­ti­nești, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Pino­chio” Cos­ti­nești, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Adri­an Ghen­cea” Săce­le, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Man­ga­lia și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 36 „Dimi­trie Știu­bei” Con­stan­ța. Măsu­ra a fost lua­tă con­form Ordi­nu­lui comun nr. 5487/1494/2020, până la modi­fi­ca­rea ratei inci­den­ței.

Nu în ulti­mul rând, patru uni­tăți de învă­țământ vor tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 1, după ce au reu­șit să asi­gu­re con­di­ți­i­le pen­tru ore „față în față”. Este vor­ba des­pre Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Cas­te­lu, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Iuliu Vala­ori” Nisi­pari, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Nazar­cea și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Siliș­tea.

Tot­o­da­tă, în cadrul ședin­ței de CJSU, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te ca, în situ­a­ția în care inci­den­ța cumu­la­tă în ulti­me­le 14 zile a cazu­ri­lor la nivel jude­țean, ori a unei sau mai mul­tor loca­li­tăți depă­șeș­te pra­gul de 1.5, Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța are obli­ga­ția de a se întruni în ședin­ță extra­or­di­na­ră, în cel mult 48 de ore de la depă­și­rea pra­gu­lui.

Pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu.

DSP Con­stan­taINCI­DEN­TA-cazu­ri­lor COVID-19 in peri­oa­da 23.09–06.10.2020:


Man­ga­lia News, 07.10.2020. (sur­se: Pre­fec­tu­ra Con­stan­ța, pre­sa jude­țea­nă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply