Guvernul a aprobat eşalonarea datoriilor restante de la declanşarea stării de urgenţă | DOCUMENT

0
198

Guver­nul a apro­bat eşa­lo­na­rea plă­ţi­lor pen­tru cel mult 12 luni, pen­tru obli­ga­ţi­i­le buge­ta­re prin­ci­pa­le şi acce­so­rii a căror scadenţă/termen de pla­tă s‑a împli­nit după data la care a fost declanşa­tă sta­rea de urgenţă şi până la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă. 

Tot­o­da­tă, Guver­nul a decis şi pre­lun­gi­rea până la 25 decem­brie a peri­oa­dei în care nu se per­cep dobânzi şi pena­li­tă­ţi pen­tru obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le nea­chi­ta­te la ter­men, a căror sca­denţă s‑a împli­nit după declanşa­rea stă­rii de urgenţă.

Până la 25 decem­brie 2020, orga­ne­le fis­ca­le nu vor înce­pe exe­cu­ta­rea sili­tă, dând posi­bi­li­ta­tea debi­to­ri­lor de a se deci­de cu pri­vi­re la acce­sa­rea faci­li­tă­ţi­lor fis­ca­le ofe­ri­te cores­pun­ză­tor situ­a­ţi­ei sale fis­ca­le.

Bene­fi­ci­ari ai faci­li­tă­ţii de eşa­lo­na­re sim­pli­fi­ca­tă sunt toţi con­tri­bu­a­bi­lii, indi­fe­rent de for­ma de pro­pri­e­ta­te, inclu­siv cei care au în deru­la­re o înles­ni­re la pla­tă potri­vit Codu­lui de pro­ce­du­ră fis­ca­lă şi care nu înre­gis­trea­ză obli­ga­ţii fis­ca­le res­tan­te la data decla­ră­rii stă­rii de urgenţă, sau aces­tea au fost achi­ta­te până la eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui fis­cal.

Aceas­tă măsu­ră are ca scop, pe de o par­te, din per­spec­ti­va con­tri­bu­a­bi­li­lor, susţi­ne­rea con­for­mă­rii la pla­tă, pen­tru con­tri­bu­a­bi­lii afla­ţi în difi­cul­ta­te gene­ra­tă de lip­sa de lichi­di­tă­ţi finan­ci­a­re, ca urma­re a cri­zei pro­vo­ca­te de pan­de­mia COVID-19, iar pe de altă par­te, din per­spec­ti­va sta­tu­lui, asi­gu­ra­rea înca­să­rii unor sume cer­te şi peri­o­di­ce la buge­tul gene­ral con­so­li­dat.

Pen­tru acor­da­rea eşa­lo­nă­rii, con­tri­bu­a­bi­lul tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ţii:

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

ANAF-comu­ni­cat-Eşa­lo­na­rea dato­ri­i­lor res­tan­te de la declanşa­rea stă­rii de urgenţă


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply