Germania a anunţat o nouă strategie de combatere a răspândirii coronavirusului. Merkel: „Probabil este una din cele ieftine şi mai eficiente metode”

0
450

Ger­ma­nia a intro­dus ven­ti­la­rea spa­ţi­i­lor inte­ri­oa­re în for­mu­la guver­na­men­ta­lă de com­ba­te­re a pan­de­mi­ei COVID-19, can­ce­la­rul ger­man Ange­la Mer­kel expli­când noua măsu­ră ca pro­ba­bil una din cele mai „iefti­ne şi efi­cien­te” meto­de de sto­pa­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui, rela­tea­ză The Guar­dian. Ghi­dul guver­na­men­tal de lup­tă cu coro­na­vi­ru­sul a fost com­ple­tat cu o nouă reco­man­da­re, şi anu­me aeri­si­rea încă­pe­ri­lor, a anu­nţat joi can­ce­la­rul ger­man Ange­la Mer­kel. Ast­fel, stra­te­gia naţio­na­lă de com­ba­te­re a viru­su­lui în Ger­ma­nie e cuprin­să acum în acro­ni­mul AHACL, care înseam­nă dis­tanţa­re, igie­nă, măşti, apli­ca­ţia de aver­ti­za­re pri­vind infe­cţi­i­le cu coro­na­vi­rus şi aeri­si­rea spa­ţi­i­lor inte­ri­oa­re.  

Ven­ti­la­rea regu­la­tă de impact în toa­te încă­pe­ri­le pri­va­te şi publi­ce, poa­te redu­ce con­si­de­ra­bil ris­cul infec­tă­rii”, se ara­tă în noi­le reco­man­dări guver­na­men­ta­le.   Ven­ti­la­rea de impact sau Sto­s­slüften înseam­nă des­chi­de­rea lar­gă a feres­tre­lor de două ori pe zi, dimi­nea­ţa şi sea­ra, vre­me de cel puţin cinci minu­te. O vari­an­tă şi mai efi­cien­tă este Quer­lüften, adi­că ven­ti­la­rea încru­ci­şa­tă, care impli­că des­chi­de­rea tutu­ror feres­tre­lor din­tr-un spa­ţiu per­mi­ţând ast­fel o aeri­si­re com­ple­tă.  

De alt­fel în Ger­ma­nia oame­nii obi­ş­nu­iesc să-şi aeri­seas­că locu­inţe­le de două ori pe zi, chiar şi iar­na, aeri­si­rea fiind şi o cla­u­ză a con­trac­te­lor de închi­ri­e­re, ast­fel încât să fie pre­ve­ni­te apa­ri­ţia muce­ga­i­u­lui şi impri­ma­rea unor miro­suri urâ­te în apar­ta­men­te. Prac­ti­ca e transpu­să şi la nive­lul teh­no­lo­gi­ei sofis­ti­ca­te a feres­tre­lor, care pot fi des­chi­se în toa­te dire­cţi­i­le.

Cites­te mai mult: adev.ro/qhkteg


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply