Frisoane fără febră: 7 cauze posibile | Sfatul medicului, cu dr. Ana-Maria Bucur

0
1016

Fri­soa­ne fără febră pot apă­rea, fie din cau­za unei boli, fie din cau­za excer­ci­ți­i­lor fizi­ce inten­se, sau a tem­pe­ra­tu­ri­lor extre­me. În une­le situ­a­ții, așa cum e cazul hipo­ter­mi­ei, fri­soa­ne­le pot anun­ța o urgen­ță medi­ca­lă.

Fri­soa­ne­le sunt cau­za­te de alter­na­rea rapi­dă între con­trac­ți­i­le mus­cu­la­re și rela­xa­re. Aces­te con­trac­ții mus­cu­la­re sunt un mod în care cor­pul tău încear­că să se încă­l­zeas­că atunci când ți‑e frig.

Fri­soa­ne­le sunt tre­mu­ră­turi ine­ga­le, care nu res­pec­tă vreo rit­mi­ci­ta­te, sem­ne și simp­to­me ale unor afec­țiuni și expri­mă sen­za­ția de frig resim­ți­tă atât la nive­lul pie­lii cât și‑n inte­ri­o­rul între­gu­lui corp. Fri­so­nul se deo­se­beș­te de fri­lo­zi­ta­te, care înseam­nă doar o sen­za­ție de răcoa­re și numai la nive­lul pie­lii, când se face „pie­lea de găi­nă”, un pic deni­ve­la­tă, bubu­ru­za­tă”, expli­că dr. Ana-Maria Bucur, medic pri­mar medi­ci­nă de fami­lie.

Cri­ze bili­a­re sau rena­le

Fri­soa­ne­le sunt ade­sea, deși nu întot­dea­u­na, aso­ci­a­te cu febră. Une­ori, aces­tea pre­ced apa­ri­ția febrei, mai ales dacă febra este cau­za­tă de o infec­ție. Alte­ori, apar fără o creș­te­re a tem­pe­ra­tu­rii. Fri­soa­ne­le pot fi sau nu gra­ve, în func­ție de cau­za prin­ci­pa­lă.

De regu­lă, fri­so­nul înso­țeș­te febra, agra­vând sta­rea gene­ra­lă a bol­na­vu­lui, însă nu este obli­ga­to­riu să fie aceas­tă aso­ci­e­re. De exem­plu, poa­te să apa­ră fri­son în tim­pul unei colici bili­a­re sau rena­le. Sau poa­te să apa­ră fri­so­nul după o injec­ta­re medi­ca­men­toa­să, sau a unor dro­guri, toxi­ne”, pre­ci­zea­ză dr. Bucur.

Iată 7 posi­bi­le cau­ze pen­tru fri­soa­ne fără febră:

1. Fri­soa­ne fără febră, cau­za­te de expu­ne­rea la frig

Este posi­bil să aveți fri­soa­ne, atunci când vă aflați într-un loc răco­ros. Puteți avea fri­soa­ne chiar și în inte­ri­or, dacă aerul con­di­țio­nat este prea dat pe tem­pe­ra­tu­ră prea scă­zu­tă.

Pe măsu­ră ce orga­nis­mul îmbă­trâ­neș­te, regla­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­po­ra­le se face mai difi­cil, chiar și în cazul per­soa­ne­le sănă­toa­se. Afec­țiuni pre­cum dia­be­tul și boli­le de ini­mă pot agra­va pro­ble­ma.

Aces­te tipuri de fri­soa­ne ar tre­bui să dis­pa­ră ime­di­at ce cor­pul se încă­l­zeș­te. Cu toa­te aces­tea, dacă aveți fri­soa­ne încon­ti­nuu, atunci când vă expu­neți la frig extrem, este posi­bil să fi dezvol­tat com­pli­ca­ții pre­cum hipo­ter­mie sau dege­ră­turi.

Alte simp­to­me ale aces­tor afec­țiuni pot inclu­de:
-amorţe­a­lă,
-modi­fi­cări ale culo­rii pie­lii,
-vor­bi­re necla­ră,
-somno­len­ță extre­mă,
-sen­za­ție de ustu­ri­me sau arsu­ră, în spe­cial la dege­te­le de la mâini sau de la picioa­re, urechi sau nas,
-vezi­cu­le.

Cereți aju­tor medi­cal ime­di­at dacă sus­pec­tați că sufe­riți de hipo­ter­mie sau dege­ră­turi.

2. Fri­soa­ne fără febră, din cau­za medi­ca­men­te­lor

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral pe smartliving.ro

MN: Alte arti­co­le cu / des­pre doam­na doc­tor Ana-Maria Bucur, publi­ca­te de coti­dia­nul Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply